Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Önneredsvägen och kringliggande bostadsområden. På bilden syns en väg och kringliggande hustak.

Önneredsvägen


Önneredsvägen står inför en möjlig utveckling. Det finns behov av att bygga ett nytt äldreboende och en ny skola och området kan få fler bostäder.

Vad?

Flera saker planeras att göras längs med Önneredsvägen. Den första insatsen är att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. På platsen för det befintliga boendet Åkerhus kan sedan en ny skola byggas. Önneredsskolan kommer på sikt behöva ersättas med en modernare skola med större skolgård och lekyta. Området kan också växa med fler bostäder och upplåtelseformer, samt eventuellt också med verksamhetslokaler, torg eller en park som mötesplats.

Var?

Planområdet är beläget i stadsdelen Önnered, längs Önneredsvägen ca 10 km sydväst om Göteborg centrum och 2,5 km sydväst om Frölunda torg.

Det nya vård- och omsorgsboendet föreslås placeras lite längre norrut vid Önneredsvägen. Den nya skolan kan byggas där Åkerhus och nuvarande skola ligger idag. Nya bostäder kan byggas längs med hela gatan.

Varför?

Det befintliga vård- och omsorgsboendet, Åkerhus, har blivit så gammalt att lokalerna inte uppfyller de krav som finns för att kunna fortsätta verksamheten. Skolan behöver mer utrymme och nya lokaler samt att området kan behöva fler boendeformer. I dag finns här nästan bara småhus, men förslaget är att bygga både lägenheter och småhus. Detta underlättar möjligheten att bo kvar eller göra bostadskarriär i området.

När?

Under september och oktober 2021 var de båda förslagen ute på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Vem?

Stena Fastigheter AB i samverkan med Magnus Månsson Fastigheter AB har fått markanvisning för alternativ 1. Vid ett par tillfällen har de pratat med de närboende om utvecklingen längs med Önneredsvägen och några av sakerna som framkom då har tagits med i de förslag till detaljplan som stadsbyggnadskontoret arbetar med.


Kontaktpersoner

Anna Uhrbom

Plankonsult, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 17 59
E-post: anna.uhrbom@stadsbyggnad.goteborg.se

Agneta Runevad

Konsultsamordnare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 80
E-post: agneta.runevad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ida Lundskog

Projektledare, exploateringsförvaltningen
Exploateringsförvaltningen, Projekt söder
Telefon: 031-368 12 92
E-post: ida.lundskog@exploatering.goteborg.se

Mikael Bergqvist

Planeringssamordnare, stadsmiljöförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 23 94
E-post: mikael.bergqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Sara Linder

Landskapsarkitekt
Exploateringsförvaltningen
Telefon:031-365 59 86
E-post: sara.linder@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}