Till sidans huvudinnehåll
Angered centrum och gräsplan en kylig vintermorgon.

Angered


Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de boende. Det är kärnan i den långsiktiga stadsutveckling som ska forma framtidens Angered.

Vad?

Angered ska vara en stadsdel som människor vill leva, arbeta och bo i. I takt med att Göteborg växer finns ett behov av att ringa in de förutsättningar och utmaningar som gör Angered unikt. Hur har stadsdelen sett ut historiskt, och hur har den utvecklats över tid? 

I december 2017 antog Angereds stadsdelsnämnd Angereds lokala stadsutvecklingsprogram. Programmet utgör en bra grund för hur stadsdelen vill se en framtida stadsutveckling. Fem centrala huvudmål är kärnan i visionen för framtiden: Minska trångboddhet och segregation, bygga ihop Angereds primärområden, fler arbetsplatser och arbetstillfällen, livfulla torg samt hållbara, trygga och jämlika livsmiljöer. 

I dag pågår flera stora satsningar i Angered. I Hjällbo planerar flera aktörer med AB Framtiden i spetsen att bygga drygt 2 000 nya bostäder, utöka samhällsservicen och göra omfattande renoveringar.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Angered ligger nordost i Göteborg.

Varför?

Vi vill hitta lösningar som motverkar isolerade områden, glest bebyggda stråk och trafik som skapar barriärer. Vi bör också se hur vi kan förbättra tillgängligheten till service i stadsdelen.

Den vidsträckta och natursköna stadsdelen Angered, som var en egen kommun fram till 1967, kan nu växa med genomtänkt stadsutveckling. Inom planeringen kommer också sådant som traditionellt inte ingår i plan- och byggprojekt att lyftas, som till exempel insatser som kan stärka näringsliv, service, utbildning, folkhälsa och trygghet.

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontaktperson

Anna Samuelsson

Projektledare
E-post: anna.ulrika.samuelsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}