Till sidans huvudinnehåll
Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.

Lindholmshamnen


Lindholmshamnen – Lindholmens gröna lunga – är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Vad?

I Lindholmshamnen kommer det att finnas omkring 600 bostäder och lokaler för service av olika slag. Här finns även flera parker och en förskola. Dessutom pågår arbetet med att anlägga en torgyta och ett bryggdäck på vatten med en byggnad för kontorslokaler och restaurang.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Lindholmshamnen ligger alldeles vid vattnet på Lindholmen, omgiven av internationella företag och äldre byggnader med koppling till Göteborgs varvshistoria.

Varför?

Lindholmshamnen en viktig del i utvecklingen av Lindholmen som helhet. Här byggs hållbara boendemiljöer som bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad, infrastrukturen utvecklas och gröna stråk, mötesplatser samt parker anläggs som gör Lindholmshamnen till "Lindholmens gröna lunga".

När?

Tre kvarter med 384 bostäder är klara och inflyttade. En förskola och restauranger skapar liv i området, inte bara vardagar utan även under helger.

Framför Götaverkens gamla maskinhall M1 finns sedan 2022 Maskinparken – en grön oas som kan ta hand om stora mängder regnvatten vid skyfall. En bit från parken finns sedan 2021 ett grönskande parkstråk för lek, aktiviteter och vila.

De sista bostäderna (197 stycken varav 40 är kooperativa hyresrätter för ung) färdigställs under 2024. Inflyttning startade i januari 2024.

Sedan 2023 anläggs ny mark i älven för att skapa ett grönskande torg och ett bryggdäck – en mötesplats i direkt anslutning till vattnet. Klart hösten 2024.

Under våren 2024 färdigställs ytor och gator omkring kvarteren som byggs mellan Götaverksgatan och Lindholmshamnen. Korsningen Götaverksgatan/Lindholmshamnen byggs om för att anpassas för gångtrafik. Dessutom får gång- och cykelbanan i allén mellan Götaverksgatan och Theres Svenssons gata ny dragning.

Hösten 2024 installeras konstverket "Murfragment". Det är det sista av tre konstverk i samlingen "Orädd resa" av Vanna Bowles.

Lindholmshamnen beräknas vara färdigbyggt 2025.

Vem?

Lindholmshamnen utvecklas av ett konsortium bestående av byggherrar från HSB, Peab, Riksbyggen och Skanska tillsammans med det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling samt Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen.

Nyheter om Lindholmshamnen

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

2024-02-22

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

Bryggdäck som går ut i vattnet i förgrunden och bakom syns en torgyta med planteringar samt nybyggda flerfamiljshus i modern stil.

Lindholmshamnen 2024: Torg och bryggdäck byggs i älven och samtliga bostäder inflyttade

2024-01-29

Utbyggnaden av Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas under året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.

Frågor och svar

 • Vad kommer att finnas i området förutom bostäder och restauranger?

  Det finns en förskola, några butiker, restauranger och kaféer. Det planeras för fler verksamheter i området. Ambitionen är att det ska bli en bra mix som tilltalar både boende och besökare i området. Här ligger bland annat områdets största park, Maskinparken som också fungerar som också kan ta om hand stora mängder regn vid skyfall. För barnen finns ett parkstråk där träd och buskar är integrerat med lekytor. Utöver det erbjuder området flera grönskande innergårdar.


 • Blir området barnvänligt?

  Ja, absolut. Här finns en förskola och ett nytt parkstråk som kopplar ihop lek och teknik på ett inspirerande sätt, liksom den nya parken Maskinparken.


 • Hur kommer det att se ut med kommunikationer i form av kollektivtrafik?

  Det är enkelt att ta sig till och från Lindholmshamnen. Det finns bra allmänna kommunikationer till området med flera busslinjer in till centrala Göteborg, Bäckebol, Torslanda och Frölunda Torg. Från den närliggande Lindholmspiren tar du dig snabbt över älven med färja och i området finns också bra cykelvägar. Det är även enkelt att ta sig till området med bil. Samtliga kvarter kommer att ha parkeringsgarage under jord för de boende. Det kommer också finnas besöksparkering i området.

  Under 2024 börjar en ny linje trafikera sträckan Stenpiren  Lundbystrand, samtidigt som arbetet med att bygga spårväg utmed Lindholmsallén pågår. Från och med 2026 går det att ta spårvagn till Lindholmen. På längre sikt planeras för en gång- och cykelbro över älven, och en tunnel för spårväg under älven, som ska binda ihop Lindholmen med Stigberget och Linné.


 • Det pratas om spännande arkitektur – vad är det som är speciellt för husen i området?

  Konsortiet som består av ett flertal byggherrar har tillsammans med staden tagit fram ett förslag, som fungerar som vägledning och inspiration, för hur området kan utformas. Ambitionen är att bygga ett område som upplevs sammanhållet och samtidigt varierat. Dagens byggteknik gör det möjligt med lutande fasader som ger större ljusinsläpp och en intressant form, i några kvarter kommer fasaderna vara gjorda i så kallad shingelteknik, en typ av stansade plattor. Det blir också hus av varierande typer och höjder, från tre och upp till 16 våningar.


 • När kommer området att vara färdigbyggt?

  Lindholmshamnen ska vara helt färdigutbyggt 2025.


Kontaktpersoner

Åsa Svensson

Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling AB
E-post: asa.svensson@alvstranden.goteborg.se

Anna Karlsson

Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling AB
E-post: anna.karlsson@alvstranden.goteborg.se

Desirée Bosch

Projektledare, exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad
E-post: desiree.bosch@exploatering.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg, exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad
E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg stads kontaktcenter..

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48
${loading}