Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild för Skra Bro etapp 1. Visualisering: Egnahemsbolaget. Visar ett brunt fyravåningshus.

Skra Bro

Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum. Skra Bro planeras och byggs ut i flera olika etapper.

Vad?

Etapp 1: Björlanda Ängar

Den första delen av Skra Bro ska bli ett närcentrum där vi hittar ett nytt torg med handel och service och bostäder i lite tätare kvartersbebyggelsen. I den här delen, som går under namnet Björlanda Ängar, kommer det att finnas cirka 750 bostäder, ett vård och omsorgsboende och en park. En utökad pendelparkering och nytt läge för busshållplats, som färdigställs i början av 2024.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår. Nu byggs gator och ledningar fram till början av 2024. Parallellt startar även kvartersutbyggnaden som kommer att pågå under många år framöver. De första bostäderna står färdiga våren 2025.

Formell plansida för Skra Bro etapp 1

Flygbild av Björlanda Ängar där det pågår byggande

Etapp 2 – Bostäder och förskola i norra delen av Skra Bro

I närheten av Kattedammen planeras det för 200 – 300 bostäder samt förskola. Området ligger nära service och kollektivtrafik och här kan det bli en blandning av småhus och flerbostadshus. Utformningen ska anpassas till den kringliggande naturen och terrängen.

Arbetet med detaljplanen är i ett tidigt skede och i nuläget förväntas detaljplanen gå ut på samråd under 2025.

Formell plansida för Skra Bro etapp 2

Etapp 3: Bostäder och förskola i södra delen av Skra Bro

Vid området söder om etapp 1 och centrumbebyggelsen planeras det för cirka 500 bostäder samt en förskola med 6 avdelningar. Det kan bli en blandning av flerbostadshus på mellan 4 – 5 våningar samt småhus i form av radhus. Bebyggelsen formas runt huvudgatan som sträcker som genom området. Ambitionen är också att skapa en gata som ger utrymme för spontana möten.

I området planeras det också för ett grönt stråk i tre delar: befintligt naturmarksområde i norr, ett centralt parkstråk och en bostadsnära park i söder. Parkstråket fungerar även som spridningskorridor för växt-och djurliv och har funktion att hantera dagvatten och skyfall. Parkering för flerbostadshusen kan lösas genom två parkeringsgarage samt viss andel markparkering i anslutning till bostadsgårdarna.

Formell plansida för Skra Bro etapp 3

Var?

Skra Bro ligger i Björlanda på Hisingen.

När?

Tidslinje för Skra Bro

Karta över etapp 1 som visar var nya bostäder och torg ska byggas.
Skra Bro etapp 1-3 - lägen
Skiss av bostadshus med vit fasad och grått tak.
Visionsbild från Skra Bro

Kontaktpersoner

Nina Larsson

Projektledare, etapp 1, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 11 98
E-post: nina.larsson@exploatering.goteborg.se

Joel Andersson

Planarkitekt, etapp 2, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 17 04
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Carl-Johan Karlsson

Projektledare, etapp 3, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 01
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}