Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över delar av området längs med Sörredsvägen

Sörredsområdet

Det händer mycket längs med Sörredsvägen på Hisingen. Det är både pågående byggnation och planering av ny utveckling med nya detaljplaner.

Var?

Området omfattar markområde på västra och östra sidan om Sörredsvägen. Sörredsvägen går i nordsydlig riktning från väg 155 till Björlandavägen.

Flygbild över Sörredsområdet

Varför?

Anledningen till att det byggs mycket nya verksamheter och industrier i området beror på att området i Göteborgs Stads översiktsplan pekas ut som lämplig för utveckling av både befintliga och nya industrier och verksamheter.

Den huvudsakliga anledningen till att den bedömningen gjorts i översiktsplanen är för att Sörredsvägen ligger nära Göteborgs hamn och att Sörredsvägen är utpekad som en led för farligt gods. Detta är två komponenter som tillsammans gör området lämpligt för industri och verksamhetsområde.

Göteborgs översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar både ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt samtidigt som den vägleder beslut här och nu.

Göteborgs Stads översiktsplan

När?

Inom området pågår både utbyggnad inom befintliga detaljplaner och planering inom nya detaljplaner. Det innebär att utbyggnad kommer pågå på olika platser inom området, under lång tid.

Just nu och under de närmsta åren byggs det inom följande områden:

 • Platzers område direkt väster om testrakan. Arbetet planerar att färdigställas under 2024.
 • NoVos byggnation av batterifabrik inom Volvo Torslandas industriområde, arbetet planerar att färdigställas under 2025.
 • Platzers utveckling av Sörreds logistikområde öster om Sörredsvägen, arbetet planeras att färdigställas under 2025.

Vem?

Stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för planeringen i området och att ta fram detaljplaner.

Utbyggnaden av industri och verksamheter inom befintliga detaljplaner ansvarar aktuell fastighetsägare för. Inom området är Volvo Cars, NoVo, Platzer och IAC bland annat aktörer.

Utbyggnad av allmän plats så som till exempel gata ansvarar exploateringsförvaltning för.

Mer information om projekten vid Sörredsvägen

Illustrationsbild på olika åtgärder som ska göras i Sörredsområdet

Bild över de pågående projekten som PDF

Pågående detaljplaneprojekt:

Detaljplan för verksamheter vid Sörredsvägen

Detaljplan för verksamheter vid Gamla Sörredsvägen

Pågående utbyggnad:

Utbyggnad av Platzers fastighet väster om testrakan

Utbyggnad av Platzers fastighet öster om Sörredsvägen, Sörred logistikpark.

Frågor och svar

 • Hur mycket mark kommer att byggas ut?

  Översiktsplanens intentioner är att området är en bra plats för industri och verksamheter. Förväntningarna är att merparten av marken inom Sörredsområdet kommer byggas ut för industri och verksamhetsområde.

 • Hur får jag reda på vad som händer / när kan jag lämna synpunkter på planer?

  På denna sida kommer vi samla information om både utbyggnadsprojekt och pågående detaljplaner inom området.

  Synpunkter på detaljplaner kan lämnas i samråd och i granskningsskede av detaljplaneprojekten.

  Aktuella planer att lämna synpunkter på

 • När planeras området vara färdigutbyggt?

  Området förväntas utvecklas över tid, det är svårt att säga när området är “färdigutbyggt”. Stora delar av området byggdes ut under 60-talet och vissa av byggnaderna kan komma att ersättas under årens lopp.

Kontaktperson

Elin Kajander

Planarkitekt

Detaljplan Hisingen
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}