Till sidans huvudinnehåll
Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.

Olof Palmes plats

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. Under 2025 ska platsen rustas upp för att bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.

Vad?

Olof Palmes plats ligger i ett område där det pågår stora stadsutvecklingsprojekt med byggnation av bostäder och verksamhetslokaler och där trafikmiljön genomgår stora förändringar. Dessutom är platsen i behov av underhåll och upprustning.

För att fungera som en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats ska Olof Palmes plats förändras och utvecklas.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Olof Palmes plats gränsar i väster till Masthuggskajen som nu byggs ut för att bli en del av centrum, när staden växer och kommer närmare vattnet. I öster ansluter Pustervik och Haga och i söder finns Järntorget och Linnégatan. Vid torget ligger Folkets hus och intill byggs hotell Draken, som ska stå klart hösten 2023 och ha sin entré mot Olof Palmes plats.

Hitta fler projekt

Varför?

Omkring Olof Palmes plats pågår omfattande stadsutveckling med utbyggnaden av Masthuggskajen och Västlänkens station Haga. Platsen är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och trafikmiljön genomgår stora förändringar. Den är också en viktig knutpunkt för stadens nöjes- och kulturliv.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Under de senaste tio åren har tillfälliga åtgärder gjorts på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta, och platsen är i behov av underhåll och upprustning.

Även ur klimathänseende är Olof Palmes plats viktig. Tillsammans med Järntorget är torget en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

När?

Olof Palmes plats har byggts om flera gånger, senast år 2000. 

För att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam tog dåvarande park- och naturförvaltningen fram en förstudie, som var klar i mars 2022. Som en del i arbetet med förstudien fanns en digital enkät där boende, besökare och verksamheter kunde bidra med synpunkter. Under samma tid fanns förvaltningen även på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter från människor som passerade eller vistades på platsen.

Därefter togs en gestaltning fram för hur platsen ska rustas upp. Den blev klar under våren 2024.

Upprustningen måste anpassas till den byggnation som redan pågår i området, bland annat byggs en cykelbana som kommer att gå längs med hela torget, och planerad byggstart är därför under första kvartalet 2025.

Nyheter om Olof Palmes Plats

Illustration över ett triangelformat torg med träd, planteringar, buskage och sittplatser. På ena sidan höga hus och på övriga sidor gata och cykelbana. Visualisering 02Landskap

Olof Palmes plats rustas upp för att bli en trivsam, trygg och tillgänglig knutpunkt och mötesplats

2024-05-20

Med placering mitt i den pågående stadsutvecklingen på Masthuggskajen och i Haga kommer Olof Palmes plats att få en ännu viktigare roll som knutpunkt och mötesplats. Nu är det klart hur platsen ska ru…

Bild av staty mitt på Olof Palmes plats.

Nu startar arbetet med att ge form åt Olof Palmes plats

2022-06-27

Upphandlingen av gestaltning av Olof Palmes plats är nu avslutad. Uppdraget gick till 02landskap. Omkring årsskiftet 2023/2024 ska gestaltningen vara klar och presenteras.

Förstudie inför upprustning av Olof Palmes Plats

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken

Kontaktpersoner

Johanna Axelsson

Projektledare

E-post: johanna.axelsson@stadsmiljo.goteborg.se

Gunilla Gombrii

Projektledare

E-post: gunilla.gombrii@stadsmiljo.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg

E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}