Till sidans huvudinnehåll
Bild som överblickar Brunnsparken från luften en solig dag. Parken har rustats upp med träd och planteringar.s upp med

Brunnsparken


Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 rustades parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Efter sommaren 2024 ska en kafébyggnad var klar och öppna i parken.

Digital invigning av Brunnsparken, februari 2020 (lång version)

Vad?

Brunnsparken har rustats upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet genomfördes i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Stadsfastighetsförvaltningen har i uppdrag att uppföra en kafébyggnad i parken för att bidra till ökad trivsel och trygghet. 

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Brunnsparken ligger i centrala Göteborg, mellan Nordstan och Arkaden och mellan två av Göteborgs äldsta gator, Norra Hamngatan och Södra Hamngatan.

Varför?

Under senare år har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. Trots det upplevdes Brunnsparken som mörk och otrygg.

För att parken skulle upplevas som ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävdes mer omfattande upprustning, som innebar mer solljus och belysning i parken, bättre gångstråk, fler sittplatser, tydligare siktstråk och ny blommande växtlighet och grönska. 

När?

På uppdrag av dåvarande park- och naturnämnden tog park- och naturförvaltningen 2017 fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Den låg till grund för upprustningen av parken.

Upphandlingen av gestaltning och projektering för upprustningen av Brunnsparken blev klar i februari 2018. Under första halvåret 2019 förberedde park- och naturförvaltningen på plats i parken, till exempel genom att flytta träd, inför byggstarten i augusti 2019.

I februari 2020 öppnades parken åter efter upprustningen och under försommaren kom kandelaberbelysningen tillbaka efter renovering och planteringarna färdigställdes. I juli 2020 var upprustningen helt klar.

Det som återstår är att uppföra en kafébyggnad i parken. Under 2022 hölls en arkitekttävling som vanns av förslaget "Rödmönja" av den Göteborgsbaserade arkitektbyrån Högberg Gillner Arkitektur AB. Planen är att byggnaden ska stå klar och öppna efter sommaren 2024.

Nyheter om Brunnsparken

Drönarbild av Brunnsparken där caféet är placerat vid spårvagnsspåret

Klart vem som kommer driva det nya caféet i Brunnsparken

2023-12-20

Nu är det klart att det blir Viktors Kaffe AB som kommer att bedriva verksamhet i den nya cafébyggnaden i Brunnsparken. Av cirka tjugo intresseanmälningar var det Viktors Kaffe AB som passade bäst in …

En röd cafèbyggnad i Brunssparken

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-15

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar …

Drönarbild som visar placeringen av den nya cafébyggnaden

Över 100 bidrag tävlar om Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-11-17

Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Den nya byggnaden ska bli ett landmärke i den lilla skalan och stärka Brunnsparken.

För dig som vill veta mer

Frågor och svar

 • Vad var målet för upprustningen för Brunnsparken?

  Att Brunnsparken skulle behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum.

  Parken skulle efter upprustningen vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken skulle vara tydliga och tre platser skulle öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas. 


 • Vem fick uppdraget att gestalta och projektera Brunnsparken?

  Upphandlingen av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Till grund för upphandlingen låg den förstudie som park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 och som innehåller förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt.


 • Vad hände med kafé- och toalettbyggnaden i Brunnsparken?

  Jafari's Donuts var kvar i Brunnsparken till och med 21 juli 2019 och toalettbyggnaden flyttades till Azaleadalen i Slottsskogen i slutet av juni 2019. Närmaste offentliga toalett finns på Drottningtorget.

  Under upprustningen av parken drogs det fram vatten och el för att förbereda för ny byggnad för caféverksamhet i parken. Utformning och byggande av av ny cafèbyggnad sköts av stadsfastighetsförvaltningen av det vinnande förslaget "Rödmönja" av arkitektbyrån Högberg Gilllner Arkitektur AB. Caféet öppnar sommaren 2024.


  Hitta offentliga toaletter

 • Fick göteborgarna vara med och tycka till om upprustningen av Brunnsparken?

  I arbetet med förstudien samverkade park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare, organisationer som representerar näringsidkare och polis. I en rad workshoppar med projektledare och representanter för de olika förvaltningarna och organisationerna kartlades parkens styrkor, svagheter samt risker och möjligheter för parkens utveckling.

  Digital enkät fanns tillgänglig och det fanns även kommunikatörer på plats i Brunnsparken för att ta imot muntliga synpunkter.


 • Hur många synpunkter kom in och vad bestod de i?

  Omkring 300 synpunkter kom via webbenkäten och dialogerna på plats i parken.

  För att kunna utveckla Brunnsparken till ett tryggare, tillgängligare och mer välkomnande park- och hållplatsrum i staden ansåg flertalet av de tillfrågade att det bland annat krävs:

  1. Bättre och tydligare hårdgjorda gång- och cykelstråk
  2. Siktstråk för att lättare kunna orientera sig i parken genom att ta bort skymmande byggnader och skyltar i parkens hörn
  3. Paviljong/vänthall/café i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet
  4. Mer solljus i parken – ta bort en del träd
  5. Fler och mer varierade sittplatser.


 • Vad var budgeten för upprustningen av Brunnsparken?

  Budgeten för upprustningen av Brunnsparken var 25 miljoner kronor.


 • Räcker upprustningen för att göra Brunnsparken till ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum?

  Upprustningen av Brunnsparken handlade om att skapa goda fysiska förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och en mer välkomnande Brunnspark. Antagligen räcker inte upprustningen till för att lösa de sociala problem som finns på platsen, men ett brett samarbete har skett med fastighetsägare, näringsidkare och polis för att på så sätt bidra till tryggheten.

 • Vad kommer hända med kollektivtrafiken i och omkring Brunnsparken?

  Trafikmiljön påverkar också upplevelsen av Brunnsparken och åtgärder inom kollektivtrafikområdet är nödvändiga för att sänka ljudnivån i parken. Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik. Som planerna ser ut just nu kommer inga förändringar att ske inom de närmaste åren vad gäller kollektivtrafiken omkring parken.


 • Vad hände med träden i Brunnsparken?

  Flera träd flyttades till nya platser i staden, och nya träd har planterats med tydliga årstidsvariationer som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger.

 • Vad har ni gjort för att minska antalet fåglar och råttor i parken?

  Det går inte att minska antalet fåglar och råttor genom att rusta upp parken, utan det handlar om att sluta mata fåglarna, och indirekt råttorna.


 • Hur har ni gjort Brunnsparken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

  Det hölls en workshop med stadens tillgänglighetsråd under förstudien, bland annat så blev det mer lättframkomligt och det behövde bli ljusare i parken, ljudnivån sänkas och tillgänglighetsanpassade bänkar behövdes.

 • Vad hände med konsten som fanns i parken när den rustades upp?

  Stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev och bronsskulpturen/fontänen ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) av Per Hasselberg finns båda kvar och "Livshjulet" har fått en ny plats i parken nära Fredsbron.

  ”Talstenarna”, som är en markskulptur av Birgitta Watz, demonterades eftersom konstverket inte är en del av platsens nya gestaltning. Konstverket har återlämnats till konstnären.

  ”Ormen” är inte ett konstverk utan konstnärlig utsmyckning från den senaste renoveringen av Brunnsparken 1991. "Ormen", som går runt fontänen, ligger kvar och har kompletterats med nya stenar för att sluta cirkeln runt fontänen. 


Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken

Kontaktpersoner

Charlotte Karlsson

Projektledare kafébyggnad i parken
E-post: charlotte.karlsson@exploatering.goteborg.se

Johan Blomqvist

Projektledare upprustning av Brunnsparken (klar 2020)
E-post:  johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Cecilia Fors

Kommunikatör stadsfastighetsförvaltningen
E-post: cecilia.fors@stadsfastighet.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}