Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.

Om Västlänken


Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Vad?

Västlänken är en cirka 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer byggs längs den nya sträckningen: Centralstationen: Göteborgs Haga och Korsvägen. Tunneln kommer att trafikeras av regional- och pendeltåg. Projekt Västlänken är en del av Västsvenska Paketet och delfinansieras av staten. 

Så utvecklas resande och infrastruktur

Var?

Västlänken sträcker sig från Skansen Lejonet in mot Centralstation via Rosenlund/Haga och bort mot Korsvägen och Annedal. 

Varför?

För att stärka kollektivtrafiken i Göteborg, men framförallt i regionen. Västlänken skapar förutsättningar för fler och längre tåg, de nya stationerna ger fler alternativ för resenärerna och det blir möjligt att knyta ihop tågtrafiken i Västsverige på ett bättre sätt.. I anslutning till de nya stationerna skapas nya knutpunkter för kollektivtrafiken och annat resande i Göteborg.

När?

Trafikverket meddelade den 31 augusti 2023 att Västlänken som helhet kommer att kunna öppna för trafik först någon gång mellan 2029 och 2032. Ursprungsplanen var att Västlänken skulle öppnas för trafik i slutet av 2026. Däremot är ambitionen att kunna öppna station Centralen för trafik redan 2026, som då kommer att fungera som en utbyggd säckstation. 

Vem?

Trafikverket ansvarar för genomförandet och bygget av Västlänken.  Planeringen och genomförandet sker dock i nära samverkan med Göteborgs Stad och Västtrafik. Staden och Västfastigheter ansvarar för stadsutvecklingen i anslutning till de nya stationerna. 

Nyheter om Västlänken

Ny konstgestaltning till Station Centralen

2023-11-24

Konstnärsduon Goldin+Senneby vinner upphandlingen om att skapa ny konst till Västlänken. På området runt Station Centralen ska de bygga en sjätte stadsport, som påminner om att Göteborg fortfarande in…

Här byggs Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

Västlänken – kollektivtrafik att bygga på

Om 15–20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, som började byggas 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken. Den 14 maj 2018 gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till att starta bygget av Västlänken och den 1 februari 2019 vann miljödomen laga kraft.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Bakgrunden till Västlänken är att Göteborgs nuvarande centralstation, som är en s k säckstation, sedan länge har nått sitt kapacitetstak. Stationen kan inte ta emot fler tåg under de trafiktätaste delarna på dygnet.

Ökad kapacitet

Med Västlänken ökar tågkapaciteten i Göteborg avsevärt och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Redan vid öppnandet av Västlänken planeras för ökad tågtrafik till och från Göteborg. För att tågtrafiken ska öka mer påtagligt måste kapaciteten på banorna runt Göteborg också öka. Hur många fler tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken och dagens centralstation på sikt, beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur operatörerna väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Fyra spår vid samtliga stationer

Inför den formella byggstarten av Västlänken den 30 maj 2018 meddelade Trafikverket att även stationerna Haga och Korsvägen byggs med fyra spår. Det innebär ytterligare ökad kapacitet, att ännu fler resenärer kan åka direkt till Haga och Korsvägen med tåg och mindre risk för störningar.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna ska utvecklas till mer attraktiva miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

För dig som vill veta mer

Detaljplaner, utredningar, ritningar och andra handlingar

Trafikverkets projektsida för Västlänken

Trafikinformation från Trafik Göteborg

Filmer: Så flyttar man träd i stadsmiljö

Fler projekt för bättre infrastruktur, kollektivtrafik och logistik

Relaterad information

Stadsmiljö med cyklar och människor vid busshållplats.
Göteborg växer

Tema: Hållbar Mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna göras mer tillgängliga och attraktiva.

Kontakt

Peter Wannding

Kommunikationsansvarig

E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}