Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över området Haga. Bilden visar flera röda tak, ett grönområde och en del av vallgraven.

Haga station

Parallellt med att den nya tågstationen i Haga färdigställs ska stadsrummet runt stationen utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Vad?

Som en del av tågtunneln Västlänken byggs nu stationen Göteborgs Haga. Parallellt med att tågstationen under mark färdigställs kommer området runt stationen ovan mark att utvecklas.  Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling vid stationen. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.

Så utvecklas resande och infrastruktur

Var?

Själva stationen byggs under mark mellan Rosenlundskanalen och Handelshögskolan.  Stationen kommer att ha tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

När?

Trafikverket har meddelat att Västlänken med den nya stationen Göteborgs Haga försenas ett par år. Ursprungsplanen var att öppna hela Västlänken för trafik 2026. Den nya tidplanen är ett öppnande någon gång mellan 2029 och 2032.  I dagsläget finns ingen tydlig prognos för när arbetena med att utveckla området i anslutning till stationsuppgångarna kan starta. Tidplanen beror mycket på när Trafikverket kan ge staden tillträde till ytorna.

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av Västlänken och den nya tågstationen. Göteborgs Stad ansvarar för utvecklingen av stationsområdet ovan mark. Västtrafik ansvarar för stationsbyggnaderna. 

Därför flyttar vi träd i Kungsparken

Vår stads träd är viktiga av många skäl, både sociala och ekologiska. När staden utvecklas och byggs ut måste vi ta hänsyn till träden samtidigt som vi inte försvårar stadsutvecklingen. Därför flyttar vi träd, både temporärt och permanent. I Kungsparken har vi nu flyttat två lindar i samband med bygget av station Haga. Hör stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren berätta mer.

Spårväg läggs om när Haga station byggs, samt flytt av träd.

Stora träd bevaras och flyttas under byggtiden. Medverkande: Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare.

Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

Kontakt

Peter Wannding

Kommunikationsansvarig

E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}