Till sidans huvudinnehåll
Vy över Göta älv en solig morgon. I bakgrunden syns röda byggkranar.

Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj


I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att staden ska planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Vad?

När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå planerar vi nu för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Nu pågår arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom.

Hur staden arbetar med älvförbindelser och sjöfart

Länk till detaljplan för Gång och cykelbro över Göta Älv (i startskede)

Var?

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, det vill säga i ett centralt läge i Göteborg. Bron kommer att integreras i ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven. På platsen för den framtida bron finns det heller inte lika mycket förorenad mark, som längre väster ut, vilket kommer att underlätta själva byggnationen.

Varför?

Behovet av fler älvförbindelser är stort och frågan om en gång- och cykelbro över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Bron är är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. En gång- och cykelbro kommer att göra det smidigare och snabbare att gå och cykla mellan viktiga målpunkter i staden. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.  För att upprätthålla god framkomlighet i trafiken i ett växande Göteborg, och nå våra mål om minskad klimat- och miljöpåverkan från trafiken, behöver betydligt fler resor göras till fots och med cykel.

Så utvecklas resande och infrastruktur

När?

Exploateringsförvaltningen, som ansvarar för broprojektet, ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio till tolv år från att kommunfullmäktige fattade sitt inriktningsbeslut (2021). Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031-2033.

Frågor och svar

 • Varför tar det så lång tid innan en bro kan stå klar?

  Stora projekt i komplexa stadsmiljöer tar lång tid.

  Innan vi kan börja bygga måste vi ha olika tillstånd att bygga i och kring vattnet. Vi måste också få fram och få beslut om en detaljplan.

  Sedan återstår många frågor att reda ut till exempel hur bron ska utformas, gestaltas och vilken öppningsmekanism som ska användas. Först när dessa processer är i mål kan vi få ett beslut om att börja projektera och sedan bygga.


 • Varför behövs ytterligare en bro över älven?

  Göteborgs befolkning växer i snabb takt. Det gör att vi bl a behöver bygga ut vår infrastruktur för att klara framkomligheten i staden. Vi måste samtidigt ställa om, och det snabbt, för att klara stadens mål på miljö- och klimatområdet. Det gör att fokus när det gäller ny infrastruktur är att främja gång, cykel och kollektivtrafik.

  Beslutet om bron bygger på prognosen att antalet gång- och cykelresor över älven kommer att fördubblas fram till 2050.

  Redan till 2035 ses en markant ökning. Hälften av alla cykelresor över älven väntas gå över den nya bron, och bron i sig väntas göra att fler väljer att gå och cykla. Bron kommer möjliggöra snabbare resor till fots och med cykel mellan viktiga målpunkter i Göteborg. För många göteborgare blir den nya bron ett smidigare alternativ än Hisingsbron.


 • Kommer den nya bron innebära försämringar för sjöfarten?

  Projektet har en tät dialog med sjöfarten. Ambitionen är att gång- och cykelbron inte ska medföra fler begränsningar för yrkessjöfarten än Hisingsbron.


Kontaktpersoner

Johanna Lennmalm

Projektledare
E-post: johanna.lennmalm@exploatering.goteborg.se

Marie Rörstad

Projektledare detaljplanen
E-post: marie.rorstad@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}