Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Danska vägen. Foto: Westhouse

Danska Vägen


Längs med Danska vägen, mellan Ingeborgsvägen till och med Lilla Danska vägens början, ska det byggas cirka 130–160 lägenheter. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.
översiktskarta över de tre olika detaljplanerna längs Danska vägen.
Översikt över de olika detaljplanerna längs Danska Vägen. Illustration: exploateringsförvaltningen

Vad?

De nya lägenheterna kommer delvis att byggas i det befintliga hotellet och intilliggande bostadshus.

Ett nytt flerbostadshus med 93 bostadsrätter kommer också att byggas där det tidigare legat en tillfällig parkering. I huset kommer det finnas tre verksamhetslokaler på bottenplan, med entréer mot Danska vägen.

I samband med bostadsbyggnationen kommer Göteborgs Stad att bygga om en del av Danska vägen. Det handlar om upprustning och justering av trottoarer, gång – och cykelbana, parkeringszoner och belysning för säkrare vägar och större upplevd säkerhet i området.

Varför?

Projektet Danska vägen bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad.  Staden förbereder för kommande bostadsbyggnation och för en ökad inflyttning i området genom att bland annat bygga om trottoarer, cykelbanor och belysningen i området. 

När?

Under hösten 2023 beslutade Botrygg, som bygger flerbostadshuset, att pausa den pågående byggnationen på grund av det rådande marknadsläget. Byggnationen beräknas starta igen under 2026, och pågå till och med 2028. Byggarbetsplatsen har löpande tillsyn och videoövervakas av säkerhetsskäl.

En del av Danska vägen kommer i samband med bostadsbyggnationen att byggas om, vilket beräknas ta cirka 4 månader. Byggstart för ombyggnation är i dagsläget inte bestämt.

Vem?

Sigillet Fastigheter bygger de nya lägenheterna i hotellet och intilliggande bostadshus. Botrygg bygger det nya flerbostadshuset och tillhörande verksamhetslokaler. 

Göteborgs Stad gör de förberedande gatuarbetet på och intill Danska vägen. 

För dig som vill veta mer

Detaljplan för bostäder, påbyggnader och verksamheter vid Danska vägen 

Så planeras staden

Kontaktpersoner

Andrea Wernersson

Projektledare exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 13 41

Sigillet Fastighet AB

Exploatör för påbyggnad av hotell och bostäder
Telefonnummer: 031-10 54 80
E-post: info@sigillet-fastighet.se

Botrygg

Exploatör nytt flerbostadshus
Telefonnummer: 010-516 30 00
E-post: info@botrygg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}