Vanliga frågor om snöröjning

Det finns många frågor om snöröjning. Några av dem - och svaren på dem - har vi samlat här.

Frågor och svar

 • Vem ansvarar för vinterväghållningen i Göteborg?

  Trafikkontoret är väghållare i Göteborg och ansvarar för att gatorna är framkomliga även vintertid. Det gäller alla gator och vägar förutom de genomfartsleder och större nationella vägar, europa- och riksvägar som Trafikverket ansvarar för. De ansvarar till exempel för riksvägarna 40, 155 och 158, E6, Gråbovägen, Götaleden, Älvsborgsbron, Gnistängstunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln.

  Ansvar för vägnätet i Göteborg
 • Vem ansvarar för vinterväghållningen på gång- och cykelbanor?

  Trafikkontoret ansvarar för gång- och cykelbanor utefter gator.

  Park- och naturförvaltningen ansvarar för gång- och cykelbanor i park- och grönområden till exempel Slottsskogen.

  Fastighetsägare (både till villor, hyreshus och stora industrifastigheter) ansvarar för trottoarer och gångbanor längs fastigheten eller 1,2 meter från fastighetens gräns ut i körbanan där gångbana saknas. Ansvaret sträcker sig utanför huset eller utmed tomtgränsen. Utförligare information finner du här.

  Snöröjning och sandning
 • Hur mycket snö ska falla på vägarna innan snöröjningen börjar?

 • Hur snabbt börjar halkbekämpningen?

  Vid risk för halka halkbekämpas gatorna kontinuerligt. Vissa situationer kan skapa snabba omslag såsom till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.

  Snöröjning och sandning
 • Hur prioriteras bostadsgator vid snöröjning och när kommer ni till min gata?

  Huvudvägnätet, i princip alla huvudleder samt större gator med busstrafik och industrigator, prioriteras före bostadsgator. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.

  Snöröjning och sandning
 • Vad är det som avgör om stenflis eller salt används?

  I Göteborg används stenflis på de flesta gator. Kollektivtrafikkörfält saltas för att minimera risken för störningar i kollektivtrafiken.

  Halkbekämpning med saltlösning görs på vägar med högre hastigheter (främst Trafikverkets vägar) eller där en bedömning görs att det finns andra risker.

  Snöröjning och sandning
 • Vad gör Göteborgs Stad för att främja kollektivtrafik under vinterhalvåret?

  Gator där bussar och spårvagnar kör har hög prioritet.

  Backiga områden som är problematiska för kollektivtrafik förstärkts med enheter som fokuserar på att stötta kollektivtrafiken. Dessa enheter ligger utöver befintlig drift och ska ses som förstärkningsinsatser för att minimera risken för störningar i kollektivtrafiken.

  Snöröjning och sandning
 • Hur snabbt snöröjs busshållplatser?

  Busshållplatser har hög prioritet när det gäller halkbekämpning och snöröjning. Arbetet ska vara klart inom sex timmar från att snöfallet upphört. Även snövallar vid bänkar och ingångar till väderskydd röjs.

  Snöröjning och sandning
 • Vad gör Göteborgs Stad för att främja cyklisterna under vinterhalvåret?

  Cykelbanor plogas redan vid 2 - 3 centimeters  snödjup för att underlätta för cyklisterna. Här används stenflis.

  På den del av cykelvägnätet som går under benämningen stomcykelbanor görs ytterligare prioriteringar samt förstärkningar för att undvika störningar. Stomcykelnätet flisas och saltas.

  Snöröjning och sandning
 • Vart vänder jag mig om jag vill påpeka något som rör kommunens gator och torg?

  Kontakta Göteborgs Stad.