Snöröjning och halkbekämpning

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid och när grus och flis sopas upp på våren på de vägar som trafikkontoret ansvarar för.

Nu sopar vi rent efter vintern

Trafikkontoret har börjat sopa gång- och cykelbanor, gator och torg rena från vinterns grus. Arbetet pågår alla dygnets tider. Dels är vissa gator reglerade så att arbetet görs nattetid, dels försöker vi att få upp gruset så snabbt som göteborgarna önskar och tar alla dygnets timmar till hjälp.

Gång- och cykelbanor

När vintern är över ska all flis på gång- och cykelbanor vara borta senast 30 april.

Bostadsgator

Bostadsgatorna är rensopade senast 31 maj.

Övriga platser

Övriga platser ska vara rensopade senast 31 maj.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Läs mer om ansvaret för de olika vägarna i Göteborg här.

Om du är fastighetsinnehavare har du också ett ansvar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns. Läs mer om fastighetsägarnas ansvar

Vi har beredskap under vintern

Under vinterperioden, 15 oktober-15 april, har vi alla resurser i full beredskap. Vi har cirka 140 olika fordon som kan användas vid snöröjning och halkbekämpning. Vid större snöfall finns det ytterligare fordon som kan kallas in.

Snöröjningen sker i huvudsak genom att vi plogar med traktor. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. 

Hur fungerar snöröjningen i Göteborgs Stad?

Hur fungerar snöröjningen i Göteborgs Stad när det är riktigt mycket snö på väg?


Prioriteringar vid snöröjning och halkbekämpning

Prioritet 1: Huvudvägnätet, pendlingscykelbanor*, gångvägar, gator i centrala staden, gator och vägar med kollektivtrafik och hållplatser. Backiga bostadsgator utanför centrum. I huvudvägnätet räknas i princip alla huvudleder, gator med busstrafik och de större industrigatorna. 

Prioritet 2: Bostadsgator utanför centrum.

* Trafiknämnden har beslutat att pendlingscykelvägarna ska prioriteras för att förbättra för cyklisterna även på vintern. Det innebär att pendlingscykelbanorna kan vara renhållna samtidigt gångbanorna inte är skottade/vinterrenhållna/flisade. Ligger pendlingscykelbanorna sida om sida med gångbanan ska även gångbanan röjas och halkbekämpas.

När plogas gatan?

Uppgifterna i tabellen gäller inte vid snömängder som överstiger 10 centimeter. Vid större snöfall, följ informationen på stadens webbplats.

Då plogas gatan

Snöröjning startar
senast vid ett snödjup på
Ska vara klart inom
(efter avslutat snöfall)
Huvudvägnät
2-3 centimeter 6 timmar
Hållplatser 2-3 centimeter 6 timmar
Cykelbanor/gångvägar 2-3 centimeter
6 timmar
Branta bostadsgator 2-3 centimeter
6 timmar
Bostadsgator 5 centimeter
12 timmar

Halkbekämpning

Vid risk för halka

Vid risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet.​ Halkbekämpning sker i huvudsak genom spridning av flis som är krossad sten. Vi använder inte grus eller sand. Det förekommer att flisning kompletteras med saltning. Halkbekämpningsmedel på huvudleder, gator med busstrafik samt större industrigator är vanligtvis fuktat salt.

Så bekämpar vi halka på olika typer av gator:

  • Bostadsgator: Vi sprider flis.
  • Gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor: Vi flisar och saltar men här ansvarar ibland även fastighetsägaren. En stor del av gångbanorna, trottoarerna och trapporna i Centrum ansvarar fastighetsägaren om.  Läs mer om fastighetsägaransvaret här.
  • Cykelbanor: Vi flisar eller saltar.
  • Huvudgator: Vi använder torrsalt eller saltlake.

Frågor och svar

  • Det har kommit mycket snö. När plogar ni vår gata?

    När det har kommit mer än 10 centimeter snö kan vi inte säga när våra entreprenörer kommer just till din gata.