Kamerabevakning

Vi har olika typer av kameror som övervakar staden, bland annat trafikkameror som bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.

Stadsmiljöförvaltningen informerar om personuppgiftsincident gällande våra kameror

24 mars 2023

Vi på stadsmiljöförvaltningen har upptäckt att vi delat kameraströmmar med personer och organisationer som inte är behöriga att se dem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Vi har olika typer av kameror som övervakar staden, bland annat trafikkameror som bevakar trafikflödet, tekniska anläggningskameror i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som till exempel broar, tunnlar, hissar eller liknande, kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser och bevakningskameror för att tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott.

Vi har olika typer av kameror och bildkvaliteten varierar mellan dem. I en del av det material som delats syns människor enbart på långt håll och är svåra att identifiera. I andra delar är bilderna tydligare och det är lättare att identifiera enskilda personer. Sådana bilder skyddas av sekretess. Förutom bilder på enskilda personer kan även andra personuppgifter förekomma i bild, till exempel registreringsnummer.

Vi delar våra kameraströmmar med andra organisationer i realtid, bland annat Trafikverket, Västtrafik, bussbolag, räddningstjänsten.

Stadsmiljöförvaltningen genomför en översyn av de kameror som används i vår verksamhet. Översynen görs för att säkerställa att vår hantering följer gällande regelverk, bland annat dataskyddsförordningen (GDPR). I det pågående arbetet har vi upptäckt att det funnits felaktiga behörigheter och bristande säkerhet i vårt kamerasystem. Det har bland annat inneburit att delning skett utan att mottagaren varit verifierad, det vill säga vi har inte säkerställt vem mottagaren är. Kameraströmmar från kameror har delats med personer och organisationer som inte är behöriga att ta del av just de kameraströmmarna. Det har bland annat inneburit att sekretessreglerade uppgifter gjorts tillgängliga utan att grund för detta funnits.

Stadsmiljöförvaltningen har i dagsläget inte identifierat några särskilda konsekvenser eller höga risker för dig som befunnit dig i stadsmiljön och kan ha förekommit i bildmaterialet som delats, annat än att uppgifterna spridits till obehöriga. Delning av bildströmmar gäller enbart realtid och ingen lagring förekommer eller har förekommit.

Så har vi åtgärdat problemet

Vi har stängt av de konton där vi inte kunnat kontrollera vem mottagaren är. Exempel är gruppkonton hos bussbolag och entreprenörer som ej utför uppdrag för Stadsmiljöförvaltningen.

Vi har stängt av delningen av vissa kameror till vissa organisationer. Delning till andra organisationer pågår fortfarande men vi arbetar för att på sikt vidta tekniska åtgärder för att säkerställa en säker hantering.

Har du frågor eller vill du veta mer?

stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Telefon: 031 – 365 00 00

Läs om hur Stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud: goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen

Läs mer om vår kamerabevakning: https://goteborg.se/wps/myportal/start/gator-vagar-och-torg/kamerabevakning

 

 


 


Vi har också tekniska anläggningskameror som finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som tex broar, tunnlar, hissar eller liknande. Dessutom finns kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser och bevakningskameror med ändamålet att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

Stadsmiljöförvaltningen behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR eller DSF. På denna sida finns information om vår kamerabevakning och personuppgiftsbehandling i samband med den.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter i övrigt så kan du läsa mer på sidan Så behandlar stadmiljöförvaltningen dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara t.ex. namn eller personnummer men också foton och ljudinspelningar. Även andra typer av uppgifter, som registreringsnummer och adresser kan vara personuppgifter, om de kan knytas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, tex. att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter längst ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stadsmiljönämnden är den myndighet som är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Uppdraget står beskrivet i stadsmiljönämndens reglemente. Nämnden ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Stadsmiljönämnden ansvarar för att vara banhållare för spårvägsnätet och vara stadens anläggningsägare.

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

 • anlägga, förvalta och utveckla stadens offentliga rum
 • besluta om kommunala naturvårdsreservat, naturminnen, biotopskyddsområden samt kulturreservat
 • utgöra trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden
 • kommunens färdtjänst och riksfärdstjänst
 • ansvara för gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser.

För att kunna utföra uppdraget behöver personuppgifter behandlas på olika sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå. Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Vi har olika typer av kamerabevakning som har följande ändamål:

 • Trafikkameror – dessa kameror är till för att övervaka trafikflöde och trafiksäkerhet. Kamerorna bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.
 • Tekniska anläggningskameror – dessa kameror ska säkerställa anläggningstekniska funktioner men också person- och trafiksäkerhet. Kamerorna finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som tex bro, tunnel, hiss eller liknande.
 • Kollektivtrafikkamera – ändamålet är personsäkerhet inklusive brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Kamerorna är placerade i anslutning till hållplatsområden.
 • Bevakningskameror – ändamålet med kamerabevakning är att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott. Dessa kameror är placerade på områden där vi bedömt att det finns ett behov av att skapa trygghet, till exempel i anslutning till parkeringsplatser.

Kategorier av personuppgifter

Den personuppgift som kan förekomma vid kamerabevakning med tekniska anläggningskameror, kollektivtrafikkameror och bevakningskameror är framför allt rörlig bild föreställande personer. Registreringsnummer på bilar kan också förekomma.

För trafikkameror har vi vidtagit åtgärder som gör att inga personuppgifter behandlas. Kamerorna är placerade på hög höjd och bildupplösning/zoom väljs så identifiering av individer och registreringsnummer inte kan göras. Dessutom används en så låg bildfrekvens så att identifiering av enskildas rörelsemönster inte är möjlig.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i samband med vår kamerabevakning är:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

När dina personuppgifter ingår i en allmän handling

Den mesta informationen på stadsmiljöförvaltningen är allmänna handlingar och den information som inte är det kan med tiden bli det. Vad som är en allmän handling definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den:

 • Förvaras på en myndighet, tex i våra lokaler eller på våra servrar,

och

 • har inkommit, tex genom att den lämnats in eller skickats till oss,

eller

 • upprättats, tex genom att vi fastställt eller på annat sätt färdigställt den

Allmänna handlingar lämnas ut på begäran, undantaget de uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagen, och kan enbart gallras (förstöras) i enlighet med gallringsbeslut. Allmänna handlingar ska också som regel registreras, vanligtvis genom diarieföring. När en personuppgift ingår i en allmän handling kan den inte raderas på begäran.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Ledamöter i stadsmiljönämnden och anställda på stadsmiljöförvaltningen samt övriga med uppdrag för stadsmiljöförvaltningen tar del av dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att handlägga ditt ärende. I vissa fall använder vi så kallade personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är andra parter som på stadsmiljöförvaltningens uppdrag utför personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna för vissa bestämda ändamål och enligt på förhand givna instruktioner från oss.

Vissa kameror delas med Nobina, Västtrafik, TLI, TLC, Trafik Göteborg, Trafiken.nu, Data.goteborg.se, Keolis, TK, Transdev. Bilder från trafikkamerorna är tillgängliga även för allmänheten, de kan du se här: Trafiken.nu Göteborg I dessa bilder finns inga personuppgifter.

Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar och uppgifterna inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter om enskilda som har inhämtats genom kamerabevakning omfattas av sekretess enligt 32 kapitlet, 3 § i offentlighets- och sekretesslagen. Även andra myndigheter, till exempel Polisen, kan efter sekretessprövning komma att ta del av uppgifterna om de begär att ta del av dem.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med själva filmningen.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (s.k. tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Handlingar som saknar gallringsbeslut bevaras enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen. Stadsmiljöförvaltningen gallrar handlingar av tillfällig och ringa betydelse vid inaktualitet. Vill du veta mer kring vilka gallringsbeslut stadsmiljöförvaltningen tillämpar kan du kontakta oss.

Utgångspunkten är att bilder inte lagras vid kamerabevakning. Det betyder att det oftast är fråga om direkt bildströmning – men filmen sparas inte. För några av våra kameror har vi tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att även lagra bildmaterialet. Materialet sparas då i en månad, därefter ska det gallras enligt beslut från Arkivnämnden. Från vilka kameror som materialet sparas framgår av skyltningen på den aktuella kameran.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att få information om de uppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag.

 • Begära rättelse, radering eller begränsning av en behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att stadsmiljöförvaltningen ska fullgöra sitt uppdrag.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • I vissa fall begära dataportabilitet (gäller inte vid kamerabevakning).
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter i kameramaterialet är inte sökbara och kan inte i normalfallet upptas på ett registerutdrag över personuppgifter. Det påverkar även möjligheten att begära rättelse, radering eller begränsning. Det krävs att du kan uppge plats och tidpunkt och att vi kan kontrollera och säkert identifiera att det är just du på bilden för att lämna eventuella uppgifter i registerutdrag eller hantera andra förfrågningar. Bildkvalitén är många gånger för låg för att detta ska vara möjligt. Dessutom är detta bara möjligt om det skett en inspelning och lagring av filmen, något som i normalfallet inte görs. Det gäller inte heller om sekretess, tex. vid misstanke om brott, hindrar utlämnandet. Självklart kan du ändå lämna in en begäran som därefter får bedömas.

Kontaktuppgifter

Om du vill begära registerutdrag, utöva några av dina övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller ha ytterligare information kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen genom e-post stadsmiljo@stadsmiljo.se eller telefonnummer: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter). Du kan också vända dig med frågor eller synpunkter till stadsmiljöförvaltningens dataskyddsombud som nås på dso@intraservice.goteborg.se Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling och kamerabevakning hos stadsmiljönämnden/stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.