Kamerabevakning

Vi har olika typer av kameror som övervakar staden, bland annat trafikkameror som bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.

Vi har också tekniska anläggningskameror som finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som tex broar, tunnlar, hissar eller liknande. Dessutom finns kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser och bevakningskameror med ändamålet att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På denna sida finns information om vår kamerabevakning och personuppgiftsbehandling i samband med den. Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter i övrigt så kan du läsa mer på: www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara t.ex. namn eller personnummer men också foton och ljudinspelningar. Även andra typer av uppgifter, som registreringsnummer och adresser kan vara personuppgifter, om de kan knytas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, tex. att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är trafiknämnden. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter längst ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Trafiknämnden är den myndighet som är utsedd av kommunfullmäktige att hantera stadens transportfrågor. Uppdraget står beskrivet i trafiknämndens reglemente och syftar till att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Nämnden har också till uppgift att ombesörja kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst samt att i förkommande fall samordna samhällsbetalda resor. Uppdraget ska utföras med en helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. I ansvaret ingår också utbyggnad och underhåll av stadens vägar, gator, cykel- och spårvägsnät. För att kunna utföra uppdraget behöver personuppgifter behandlas på olika sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå. Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Vi har olika typer av kamerabevakning som har följande ändamål:

 • Trafikkameror – dessa kameror är till för att övervaka trafikflöde och trafiksäkerhet. Kamerorna bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.
 • Tekniska anläggningskameror – dessa kameror ska säkerställa anläggningstekniska funktioner men också person- och trafiksäkerhet. Kamerorna finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som tex bro, tunnel, hiss eller liknande.
 • Kollektivtrafikkamera – ändamålet är personsäkerhet inklusive brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Kamerorna är placerade i anslutning till hållplatsområden.
 • Bevakningskameror – ändamålet med kamerabevakning är att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott. Dessa kameror är placerade på områden där vi bedömt att det finns ett behov av att skapa trygghet, t.ex. i anslutning till parkeringsplatser.

Kategorier av personuppgifter

Den personuppgift som kan förekomma vid kamerabevakning med tekniska anläggningskameror, kollektivtrafikkameror och bevakningskameror är framför allt rörlig bild föreställande personer. Registreringsnummer på bilar kan också förekomma.

För trafikkameror har vi vidtagit åtgärder som gör att inga personuppgifter behandlas. Kamerorna är placerade på hög höjd och bildupplösning/zoom väljs så identifiering av individer och registreringsnummer inte kan göras. Dessutom används en så låg bildfrekvens så att identifiering av enskildas rörelsemönster inte är möjlig.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i samband med vår kamerabevakning är:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

När dina personuppgifter ingår i en allmän handling

Den mesta informationen på trafikkontoret är allmänna handlingar och den information som inte är det kan med tiden bli det. Vad som är en allmän handling definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den:

 • Förvaras på en myndighet, tex i våra lokaler eller på våra servrar,

och

 • har inkommit, tex genom att den lämnats in eller skickats till oss,

eller

 • upprättats, tex genom att vi fastställt eller på annat sätt färdigställt den

Allmänna handlingar lämnas ut på begäran, undantaget de uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagen, och kan enbart gallras (förstöras) i enlighet med gallringsbeslut. Allmänna handlingar ska också som regel registreras, vanligtvis genom diarieföring. När en personuppgift ingår i en allmän handling kan den inte raderas på begäran.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För all personuppgiftsbehandling hos oss gäller att anställda på trafikkontoret, ledamöter i trafiknämnden och samt övriga med uppdrag för trafikkontoret bara tar del av dina personuppgifter i den utsträckning det behövs. I vissa fall använder vi så kallade personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är andra parter som på trafikkontorets uppdrag utför personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna för vissa bestämda ändamål och enligt på förhand givna instruktioner från oss. Det kameramaterial som innehåller personuppgifter är bara tillgängliga för de som har behov av detta i sin tjänst eller sitt uppdrag för oss. Vissa kameror delas med Nobina, Västtrafik, TLI, TLC, Trafik Göteborg, Trafiken.nu, Data.goteborg.se, Keolis, TK, Transdev

Bilder från trafikkamerorna är tillgängliga även för allmänheten, de kan du se här: Trafiken.nu Göteborg I dessa bilder finns inga personuppgifter.

Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar och uppgifterna inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter om enskilda som har inhämtats genom kamerabevakning omfattas av sekretess enligt 32 kapitlet, 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

Även andra myndigheter, t.ex. Polisen, kan efter sekretessprövning komma att ta del av uppgifterna om de begär att ta del av dem.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med själva filmningen.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (s.k. tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.

Utgångspunkten är att bilder inte lagras vid kamerabevakning. Det betyder att det oftast är fråga om direkt bildströmning – men filmen sparas inte. För några av våra kameror har vi tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att även lagra bildmaterialet. Materialet sparas då i en månad, därefter ska det gallras enligt beslut från Arkivnämnden. Från vilka kameror som materialet sparas framgår av skyltningen på den aktuella kameran.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Dessa rättigheter gäller

 • Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att få information om de uppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag.
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av en behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att trafikkontoret ska fullgöra sitt uppdrag.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • I vissa fall begära dataportabilitet (gäller ej vid kamerabevakning).
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde (gäller ej vid kamerabevakning då det inte görs med stöd av samtycke).
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter i kameramaterialet är inte sökbara och kan inte i normalfallet upptas på ett registerutdrag över personuppgifter. Det påverkar även möjligheten att begära rättelse, radering eller begränsning. Det krävs att du kan uppge plats och tidpunkt och att vi kan kontrollera och säkert identifiera att det är just du på bilden för att lämna eventuella uppgifter i registerutdrag eller hantera andra förfrågningar. Bildkvalitén är många gånger för låg för att detta ska vara möjligt. Dessutom är detta bara möjligt om det skett en inspelning och lagring av filmen, något som i normalfallet inte görs. Det gäller inte heller om sekretess, tex. vid misstanke om brott, hindrar utlämnandet. Självklart kan du ändå lämna in en begäran som därefter får bedömas.

Kontaktuppgifter

Om du vill begära registerutdrag, utöva några av dina övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller ha ytterligare information kan du kontakta trafikkontoret genom e-post goteborg@goteborg.se eller telefonnummer: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter). Du kan också vända dig med frågor eller synpunkter till trafikkontorets dataskyddsombud som nås på dso@intraservice.goteborg.se Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling och kamerabevakning hos trafiknämnden/trafikkontoret i Göteborgs Stad.