Trygg väg till skolan

Alla barn i Göteborg ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför lägger vi stort fokus på att se till att miljön runt skolorna är säker. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Vårt övergripande mål är att minska biltrafiken och sänka hastigheterna runt skolorna. Vilka insatser vi väljer att göra beror på varje skolas behov och situation. I vissa fall är det fysiska åtgärder, i andra fall beteendepåverkande, och inte sällan krävs båda delar.

Fysiska åtgärder

Alla barn ska känna sig trygga på väg till skolan. Därför är vägen till skolan prioriterad miljö för trafikförbättrande åtgärder. Vilken insats vi väljer varierar beroende på skolans situation och omgivning. I ett nyligen påbörjat arbete inventerar staden och stadsdelsförvaltningarna tillsammans skolornas behov. Därefter gör vi ett prioriteringsarbete.

Detta gör vi bland annat i anslutning till skolmiljön:

  • Hastighetsdämpande åtgärder
  • Säkra gångpassager
  • Säkra gång- och cykelstråk runt skolorna
  • Säkra avlämningsplatser på lagom avstånd från skolan
  • 30-zoner med skyltning eller 30-målningar i gatan
  • Begränsade stopp-, parkerings- och genomfartsmöjligheter
  • Bättre cykelparkeringar

Beteendepåverkande åtgärder

En del av vårt arbete handlar om att öka kunskapen om alternativa resesätt och att uppmuntra och underlätta för fler att ta sig till skolan utan att bli skjutsade i bil. Vi har flera pågående projekt i staden för att kunna möta barn i alla åldrar.

Låt gå!

Projektet Låt gå! syftar till att få en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna, desto otryggare blir trafikmiljön.
En av de åtgärder vi gör att få de som ”vaneskjutsar” att börja fundera. Kommunikationen riktar sig till skjutsande föräldrar till barn i lågstadieåldern med uppmaningen att trafikträna sina barn så att de så småningom kan börja ta sig till skolan för egen maskin. Det ska förstås inte göras över en natt, men ibland kan man starta med små steg. I Göteborg har 38 procent av barnen i den här åldern mindre än en kilometer till skolan. Du kan se filmen som är en introduktion till ämnet här. Den kan visas i samband med föräldramöte i skolorna.

Ladda ner Låt gå-broschyren som pdf

På egna ben

På egna ben är utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Läs mer om På egna ben här 

Vandrande skolbuss

En ”vandrande skolbuss” har ingenting med en vanlig buss att göra. Det är istället ett organiserad samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Många barn tycker att det blivit roligare att gå till skolan sedan de gått med i en vandrande skolbuss. Just nu arbetar vi i staden med att skapa fler initiativ för vandrande skolbussar i alla stadsdelar.

Vad kan du som förälder göra?

Du som är förälder kan ha stor påverkan på trafikmiljön runt skolan. Genom att gå eller cykla tillsammans med ditt barn lär du dem att vistas i trafiken, att få en hälsosam vana och att skapa en känsla av att klara saker själv hos ditt barn. Kanske är ni några familjer som kan dela på hämtning och lämning? Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, eller bestämma er för att starta en vandrande skolbuss. Det minskar antalet bilar runt skolorna, vilket är positivt på många plan.

Skolreseplan

Många skolor upplever problem i samband med att barnen skjutsas i bil till skolan. Det blir en rörigare och otryggare miljö, högre bullernivåer och sämre luftkvalitet i anslutning till skolan. Dessutom minskar den fysiska aktiviteten och självständigheten hos barnen.

En skolreseplan är ett arbetssätt som syftar till att öka resandet med gång, cykel och kollektivtrafik till och från skolor. Utgångspunkten är att ta ett samlat grepp kring barns resande och att bidra till ökad hänsyn för barns behov vid utformningen av trafikmiljön runt skolor. En inventeringsfas sätter igång arbetet, varefter målsättning görs och såväl fysiska som beteendepåverkande åtgärder planeras. När åtgärderna är genomförda följs målen upp.
Målet är både trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsan och miljön ska förbättras. Just nu arbetar vi med en skolreseplan för Karl Johansskolan i Göteborg.