Om trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Trafikverket arbetar nationellt utifrån nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs mer om nollvisionen hos Trafikverket. Nollvisionen är också  grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg, och utifrån den tog vi fram ett eget trafiksäkerhetsprogram för 2010-2020. Målet var en halvering av antalet skadade och dödade på en femårsperiod. Därefter ytterligare en halvering de kommande fem åren. Sammantaget skulle vi gå från cirka 300 till 75 skadade i trafiken till år 2020. Vi har gjort en revision av trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg och med den som grund arbetar vi med en ny trafiksäkerhetsplan som blir klar under 2022.

Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor dominerar

Sedan 2013 har antalet skadade ökat kraftigt vilket till största delen förklaras av förbättrad rapportering från akutsjukvården. Fotgängares fallolyckor definieras inte som en trafikolycka och ingår inte i antalet skadade som vi satt mål för i Trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Därför finns det inte med i den översta grafen nedan.

Samtidigt har stadsmiljöförvaltningen stort fokus på fallolyckorna, eftersom de huvudsakligen sker i miljöer som ingår i stadens ansvarsområden, är den största skadegruppen och drabbar många fotgängare. Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor är de två grupper med i särklass flest skadade. Sedan år 2019 är den tredje vanligaste skadegruppen elsparkcyklister i singelolyckor. 

Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade i göteborgstrafiken 2001-2020* (exklusive skadade i fallolycka), samt mål 2020

Diagram över utvecklingen av antalet måttligt och allvarligt skadade i göteborgstrafiken 2001-2020* (exklusive skadade i fallolycka), samt mål 2020.

*) Siffran för antalet skadade år 2020 är än så länge preliminär. 

Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2001-2020 (inklusive skadade i fallolycka)

Diagram över utvecklingen av antalet måttligt och allvarligt skadade 2001-2020 (inklusive skadade i fallolycka).

*) Siffran för antalet skadade år 2020 är än så länge preliminär. 

Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i göteborgstrafiken. Antalet omkomna varierar över åren; det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor. Under åren 2010-2020 är det två år med många omkomna som avviker från trenden – år 2016 och år 2020.

Utveckling av antal omkomna 2001-2020 samt mål 2020

Diagram över utvecklingen av antal omkomna 2001-2020 samt mål 2020.

Mer detaljer redovisas i rapporten Trafik— och resandeutveckling 2020.

Om statistiken

Statistiken över de skadade bygger på information som rapporterats från akutsjukvården till Transportstyrelsens olycks- och skadedatasystem STRADA. De som skadats i trafiken men inte uppsöker ett akutsjukhus finns inte med i statistiken.

Till största delen är informationen insamlad på akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. 

I statistiken finns endast personer som fått skador med ett ISS-värde högre än 3. ISS-värdet är ett index för sannolikheten att överleva med en eller flera skador.

Antalet skadade år 2020 är preliminärt, eftersom det på grund av pandemin är en större eftersläpning i sjukhusrapporteringen i STRADA än normalt. Det finns också risk för ett större bortfall än normalt.

Statistiken över dödade bygger på information inrapporterad i STRADA från sjukvård eller polis.

Dokument om trafiksäkerhet

Mer om trafiksäkerhet på nationell nivå

Trafikverket har en öppen webbutbildning om Nollvisionen. På 20 minuter får du grunderna i Nollvisionen, säkerhetsutvecklingen i Sverige och trafiksäkerhetsutmaningarna. Här kan du ta del av webbutbildningen om Nollvisionen. 

Göteborgs Stad bidrar till en aktörsgemensam aktionsplan för ökad trafiksäkerhet. Trafikverket samordnar Gruppen för Nollvisionen i Samverkan (GNS Väg) där Göteborgs Stad är en av aktörerna. I aktionsplanen bidrar aktörerna med sammanlagt 111 åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Här kan du läsa mer om den gemensamma aktionsplanen för säker vägtrafik 2019-2022.

Regeringen har beslutat om nya etappmål för trafiksäkerhet med sikte på 2030. Antalet omkomna i trafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med minst 25%. Här kan du läsa mer om nollvisionen.

I samband med den Globala trafiksäkerhetskonferensen i Sverige i februari 2020 antogs Stockholmsdeklarationen, ett nytt avstamp för trafiksäkerhetsarbetet. Den är också antagen som en ny resolution i FN för det globala trafiksäkerhetsarbetet.

Zhero

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att under flera år arbeta med beteendepåverkande kommunikation. Arbetet går under namnet Zhero, en ordlek med nollvisionen och den trafikhjälte vi alla ska bli när vi kör nyktra och håller hastigheten.

Nollvisionen bygger på det delade ansvaret, inte bara på säkra vägar och gator, utan också säkra fordon och säkra användare. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, gator, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. I den nya kampanjen ZHERO, som Trafikverket leder och Göteborgs Stad deltar i, är det just användarna som är i centrum. Zhero är en kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor, läs mer på www.zhero.se.