Om trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Trafikverket arbetar utifrån nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs mer om nollvisionen hos Trafikverket. Nollvisionen är också  grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg, och utifrån den har vi tagit fram ett eget trafiksäkerhetsprogram för 2010-2020. Målet är en halvering av antalet skadade och dödade på en femårsperiod. Därefter ytterligare en halvering de kommande fem åren. Sammantaget ska vi gå från cirka 300 till 75 skadade i trafiken till år 2020.

Färre skadas och dödas i Göteborgstrafiken

Sedan 2013 har antalet skadade ökat kraftigt vilket till största delen förklaras av förbättrad rapportering från akutsjukvården. Fallolyckor definieras inte som en trafikolycka och ingår inte i antalet skadade som trafikkontoret satt mål för. Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor är de två grupper med högst antal skadade och de senaste åren har det även skett en ökning av denna typ av olyckor, som inte helt kan förklaras med förbättrad rapportering.

Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. Under 2018 rapporterades 6 dödade i trafiken, samtliga på kommunalt vägnät. Antalet omkomna varierar över åren; det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor. Under åren 2010-2018 var 2016 ett år som många omkom och som avviker från trenden med färre skadade och dödade i Göteborgstrafiken.

Utveckling av totala antalet skadade i göteborgstrafiken 2001-2019 (exklusive skadade i fallolycka), samt mål 2020


Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2001-2019 (inklusive. skadade i fallolycka)


Om statistiken

Statistiken över de skadade bygger på information som rapporterats från akutsjukvården till Transportstyrelsens olycks- och skadedatasystem STRADA. De som skadats i trafiken men inte uppsöker ett akutsjukhus finns inte med i statistiken.

Till största delen är informationen insamlad på akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Det finns också en del information som kommer från akutmottagningen på Kungälvs sjukhus eller andra akutmottagningar.

I statistiken finns endast personer som fått skador med ett ISS-värde högre än 3. ISS-värdet är ett index för sannolikheten att överleva med en eller flera skador.

Statistiken över dödade bygger på information inrapporterad i STRADA från sjukvård eller polis.

Dokument om trafiksäkerhet