Hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhetsåtgärder

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten. Hastigheten har också stor betydelse för tryggheten, miljön, tillgängligheten och stadens karaktär.

Hastighetsbegränsningar

I Göteborg arbetar vi konsekvent med att dämpa fordonens hastighet med fysiska farthinder i kombination med rekommenderad lägre hastighet. Hastighetsgränsen bestäms för varje enskild gata men det är viktigt att hastighetsgränserna är relaterade till systemet i sin helhet. I Göteborg är bashastigheten inom tätbebyggt område 50 km/tim och utanför tättbebyggt område 70km/tim. Bashastigheten är den hastighet som gäller om det inte finns särskilt beslut om annan hastighetsbegränsning.

För att trafikanterna ska följa hastighetsbegränsningarna räcker det inte med ett vägmärke som visar högsta tillåtna hastighet utan det krävs att den fysiska miljön är utformad på ett sätt som gör att föraren får hjälp att anpassa hastigheten. Det kan exempelvis handla om trafiksäkerhetsåtgärder som farthinder, refuger, förhöjda passager eller annan fysisk utformning. Det är endast där vi av någon orsak inte kan bygga några fysiska åtgärder som vi reglerar trafiken med högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Reglerad hastighet till 30 km/tim används framförallt vid skolor.

Hastighetsbegränsning och trafiksäkerhet vid skolor

Läs mer om hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet vid skolor på sidan ”Trygg väg till skolan”. 

Nya hastighetsgränser

År 2016 genomfördes en övergripande översyn av hastighetsbegränsningarna i Göteborg med anledning av att det blev möjligt att även använda 40 km/h och 60 km/h som högsta tillåtna hastighet. Syftet med hastighetsöversynen är att kunna åstadkomma hastighetsnivåer som bättre stämmer överens med gaturummen och omgivande miljöer. Hastighetsöversynen ska medverka till ett långsiktigt hållbart trafiksystem och en mer attraktiv stad att leva i.

År 2017 beslutades på nationell nivå att utreda sänkt bashastighet till 40 km/tim. Utredningen resulterade i en rekommendation av sänkt bashastighet till 40 km/tim i tätort, men än finns det inget förslag till beslut. Trafiknämnden, som beslutar om dessa frågor i Göteborg, har valt att avvakta regeringens beslut innan beslut tas gällande eventuellt införande av nya hastighetsgränser i Göteborg. 

Övergångsställen

Vi är generellt restriktiva med att anlägga övergångsställen. Att anlägga övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan istället en framkomlighetsåtgärd för gående som behöver kunna korsa en trafikerad gata. Övergångsställen anläggs på platser där vi kan säkerställa låg hastighet (30 km/h). Övergångsställen kan lätt skapa en falsk trygghet där som gör att man förlorar samspelet mellan gående och bilister.