Miljözon

I Göteborg har vi problem med dålig luftkvalitet. Det beror på utsläpp från bland annat trafiken. Problemet är gemensamt för de flesta storstäder. För att minska problemet har vi miljözoner för tunga lastbilar och bussar.

Karta över Göteborgs miljözon för tunga fordon.

Klicka här för en större karta som går att zooma i.

Bestämmelsen om miljözon omfattar inte Lundbyleden/Lundbytunneln (E6.21), Oscarsleden/Götaleden, transittrafik mellan Oscarsleden/Götaleden och färja vid Danmarksterminalen/Tysklandsterminalen samt transittrafik mellan Lundbyleden/Lundbytunneln (E6.21) och färja vid Frihamnen.

Därför har vi miljözoner

Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora utsläpp från bland annat trafiken. Alla städer åläggs att uppfylla EU:s miljökvalitetsnormer, vilket innebär att vi ska kunna garantera invånarna en godtagbar luft- och kvalitetsnivå. För att kunna göra detta behöver utsläppen av kväveoxider och partiklar minska och då är miljözonerna en viktig åtgärd.

Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra städer och minskar därigenom utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar. Miljözonen fungerar som ett välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden.

De lokala bestämmelserna är samma för alla svenska städer med miljözon och baseras på de regler som finns angivna i Trafikförordningen (SFS1998:1276 kapitel 10). Detta innebär att man utgår från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra vilka som är tillåtna inom miljözon.

För tunga lastbilar och bussar gäller:

  • Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får färdas till och med 2016**.
  • Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får färdas till och med 2020**. 
  • För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

Broschyren Miljözoner i Sverige — gäller tunga lastbilar och bussar, kan du läsa här på svenska, engelska eller tyska:

Kraven gäller även fordon med alternativbränsle

Bestämmelserna om miljözoner reglerar vilken teknik ett fordons motor ska vara utrustad med. Konventionella dieselmotorer ska uppfylla kraven på ålder och euroklass även om de körs med alternativ till vanlig diesel som exempelvis RME, FAME, HVO-bränslen, paraffiner och andra alternativ. Fordon som går på etanol och gas får köra i miljözon oavsett ålder.

Regeringen beslutade om miljözonerna i januari 2007. Läs mer i trafikförordning 1998:1276.