Trafikutveckling

Både resandet med cykel och kollektivtrafik ökade under 2018, men utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken är fortfarande den enda som följer den nödvändiga nivå för att målen i trafikstrategin ska nås.

Längst ner på sidan kan du se utvecklingen av göteborgstrafiken i de årliga rapporterna om trafikutveckling.

Resandet har förändrats

Under 2018 ökade cykelflödet med 12 procent jämfört med 2017, kollektivtrafiken ökade med 5 procent och bilresandet minskade något, med 1 procent. Vi mäter inte flödet av resor till fots och kan därför inte uppskatta hur resor till fots förändrats.

Ökade resebehov

Mellan 2011 och 2018 har behovet av resor uppskattningsvis ökat med cirka 8 procent. Cykelresorna bedöms under denna period ökat med 34 procent, resorna med kollektivtrafiken med 27 procent och bilresorna är oförändrade. Detta betyder att det sker en förändring i resandet mot det mer hållbara. Men det är inte tillräckligt – cyklandet behöver öka snabbare och för bil behöver vi påskynda minskningen av bilresandet. Kollektivtrafiken är det enda färdsätt som hittills utvecklas i linje med trafikstrategin.

År 2013 skedde den största förflyttningen i resandet i riktning mot mer hållbart, bilresandet sjönk och kollektivresande ökade. Andelen kollektivresor låg då över en tänkt utveckling mot målet 2035. Mellan 2014 och 2018 har antalet cykelresor ökat något och så även bilresor. Kollektivtrafiken har fortsatt att öka och är det färdsätt som tagit hand om det ökade resbehovet. Att den största förändringen skedde 2013 i samband med att trängselskatten infördes visar att det krävs förändringar i trafikmiljön för att det ska ske större förändringar i resandet. Effektmål 2, som har stor bäring det övergripande målet om större andel hållbara resor, utvecklas inte i linje med mål sedan effekten av trängselskatten avtagit. Det är bilresandet som skapar avvikelsen och ökningen av resandet med kollektivtrafik kompenserar delvis för detta.

Färdmedelsfördelning i procent 2011 - 2018

Till fots Cykel Kollektivtrafik Bil
2018 20 6 29 44
2017 20 6 28 45
2016 20 6 28 46
2115 21 6 27 46
2014 21 7 27 46
2013 21 6 27 45
2012 22 5 25 48
2011 22 5 25 48

Vad påverkar hur vi reser?

Valet mellan färdsätt påverkas bland annat av restid, avståndet till färdsättet, olika kostnader och upplevd bekvämlighet. Det är inte enkelt att följa upp dessa val och förstå varför dem görs. Det är svårt att veta om en förändring beror på åtgärder eller omvärldsfaktorer. Om vi ser ett ökat resande med ett specifikt ressätt så behöver inte det betyda att någon har valt bort något annat.

Den totala mängden resor ökar i takt med befolkningstillväxt. Det finns faktorer som påverkar resandet och valen av färdmedel som trafikkontoret kan påverka. Till exempel så kan vi se till att tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att resa effektivt. Vi arbetar också aktivt för att underlätta och uppmuntra ett effektivt resande genom projekt som cykelvänlig arbetsplats och utdelning av gratis frukost till cyklister. Effekterna av dessa påverkansprojekt är svåra att mäta och syns främst på lång sikt. Mycket av det som bestämmer hur göteborgarna reser kan vi dock inte påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor följer befolkningsutvecklingen, sysselsättningsgraden och detaljhandelns utveckling.

Tre viktiga effektmål för 2035

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka medan antalet resor med bil ska minska.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det totala antalet resor i Göteborg öka med 27 procent, och de nya resor detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil för att staden ska nå de uppsatta målen. I Göteborgs Stads trafikstrategi finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på samtliga resor i Göteborg – alltså inte bara de resor som göteborgarna gör.

Effektmål 1

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035.

År 2015 utfördes totalt 27 procent av alla resor i Göteborg till fots eller med cykel. Förändringarna de senast åren har varit små och 2015 års värde är detsamma som 2011.

Effektmål 2

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. Totalt 37 procent av alla motoriserade resor skedde med kollektivtrafik 2015, vilket är en minskning med 1 procentenhet sedan 2014. Dock är nivån 2015 högre än 2011, då 34 procent skedde med kollektivtrafik.

Effektmål 3

Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. Vi utreder hur detta ska följas upp. I dagsläget saknas det underlag för att beräkna restiden för bil.

Statistik

Trafikmängder på olika gator

Trafikmängder på olika gator