Trafik- och resandeutveckling

År 2020 fick coronapandemin stora konsekvenser på resandet. Det totala resandet sjönk och alla mest minskade resorna med kollektivtrafiken. Endast resandet med cykel ökade under 2020.

Längst ner på sidan kan du se utvecklingen av göteborgstrafiken i de årliga rapporterna om Trafik -och resandeutveckling.

Resandet har förändrats

Under 2020 ökade cykelflödet med 8 procent jämfört med 2019, kollektivtrafiken minskade med 31 procent och bilresandet med 8 procent. Vi mäter inte flödet av resor till fots kontinuerligt, men utifrån undersökningar på nationell nivå bedömer vi att resandet till fots minskade med 24 procent. Resandet totalt bedöms ha minskat med cirka 16 procent.

Minskat resbehov år 2020

År 2020 skedde stora förändringar i resandet och det totala resandet bedöms ha minskat med 6 procent i jämförelse med år 2011. Det är dock svårt att veta hur utvecklingen kommer att se ut framåt.

Mellan 2011 och 2019 ökade behovet av resor uppskattningsvis med cirka 11 procent. År 2013 skedde den största förflyttningen i resandet i riktning mot mer hållbart resande. Bilresandet sjönk samtidigt som kollektivresandet och cykelresandet ökade. Andelen kollektivresor låg då över en tänkt utveckling mot målet 2035. Från 2014 började cykelresorna stagnera för att återigen stiga kraftigt 2017. Kollektivtrafiken fortsatte att öka och är det färdsätt som tagit hand om det ökade resbehovet fram till och med år 2019.

Vad påverkar hur vi reser?

Under år 2020 har restriktioner på grund av pandemin minskat resandebehovet.

Valet av färdsätt påverkas bland annat av restid, avståndet till färdsättet, olika kostnader och upplevd bekvämlighet. Det är inte enkelt att följa upp dessa val och förstå varför de görs. Det är svårt att veta om en förändring beror på åtgärder eller omvärldsfaktorer. Om vi ser ett ökat resande med ett specifikt färdsätt så behöver inte det betyda att någon har valt bort något annat.

Den totala mängden resor ökar normalt i takt med befolkningstillväxt. Det finns faktorer som påverkar resandet och valen av färdmedel som trafikkontoret kan påverka. Till exempel så kan vi se till att tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att resa effektivt och planera bostäder i områden med god kollektivtrafik. Vi arbetar också aktivt för att underlätta och uppmuntra ett effektivt resande genom projekt som till exempel cykelvänlig arbetsplats. Mycket av det som bestämmer hur göteborgarna reser kan vi dock inte påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor följer befolkningsutvecklingen, sysselsättningsgraden och detaljhandelns utveckling. 

Tre viktiga effektmål för 2035

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka medan antalet resor med bil ska minska.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det totala antalet resor i Göteborg öka med 27 procent, och de nya resor detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil för att staden ska nå de uppsatta målen. I Göteborgs Stads trafikstrategi finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på samtliga vardagsresor till, från och inom Göteborg – alltså inte bara de resor som göteborgarna gör.

Effektmål 1

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035. År 2019 liksom år 2020 utfördes totalt 28 procent av alla resor i Göteborg till fots eller med cykel. Förändringen sedan 2011 är liten.

Effektmål 2

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. Totalt 34 procent av alla motoriserade resor skedde med kollektivtrafik år 2020, vilket är samma nivå som 2011. År 2019 var andelen 41 procent, vilket var en tydlig ökning jämfört med år 2011.

Effektmål 3

Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. Målet nås för bil mellan alla de tyngdpunkter som studerats, medan restiderna är längre med kollektivtrafik mellan Angered – Frölunda, Angered – Backaplan, Frölunda – Backaplan och Frölunda – Gamlestaden. År 2020 var restiderna med bil kortare än 2019.

Statistik

Trafikmängder på olika gator

Trafikmängder på olika gator