Trafik- och resandeutveckling

Både resandet med cykel och kollektivtrafik ökade under 2019, men utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken är fortfarande den enda som följer den nödvändiga nivån för att målen i trafikstrategin ska nås

Längst ner på sidan kan du se utvecklingen av göteborgstrafiken i de årliga rapporterna om Trafik -och resandeutveckling.

Resandet har förändrats

Under 2019 ökade cykelflödet med 8 procent jämfört med 2018, kollektivtrafiken ökade med 5 procent och bilresandet ökade något, med 0,3 procent. Vi mäter inte flödet av resor till fots kontinuerligt utan antar istället att resor till fots förändras i takt med befolkningsökningen. 

Ökat resbehov

Mellan 2011 och 2019 har behovet av resor uppskattningsvis ökat med cirka 11 procent. Cykelresorna bedöms under denna period ökat med 45 procent, resorna med kollektivtrafiken med 33 procent och bilresorna är oförändrade. Detta betyder att det sker en förändring i resandet mot det mer hållbara. Men det är inte tillräckligt – cyklandet behöver öka snabbare och för bil behöver vi påskynda minskningen av bilresandet. Kollektivtrafiken är det enda färdsätt som hittills utvecklas i linje med trafikstrategin.

År 2013 skedde den största förflyttningen i resandet i riktning mot mer hållbart resande. Bilresandet sjönk samtidigt som kollektivresandet och cykelresandet ökade. Andelen kollektivresor låg då över en tänkt utveckling mot målet 2035. Från 2014 började cykelresorna stagnera för att återigen stiga kraftigt 2017. Kollektivtrafiken har fortsatt att öka och är det färdsätt som tagit hand om det ökade resbehovet. 

Vad påverkar hur vi reser?

Valet av färdsätt påverkas bland annat av restid, avståndet till färdsättet, olika kostnader och upplevd bekvämlighet. Det är inte enkelt att följa upp dessa val och förstå varför de görs. Det är svårt att veta om en förändring beror på åtgärder eller omvärldsfaktorer. Om vi ser ett ökat resande med ett specifikt färdsätt så behöver inte det betyda att någon har valt bort något annat.

Den totala mängden resor ökar i takt med befolkningstillväxt. Det finns faktorer som påverkar resandet och valen av färdmedel som trafikkontoret kan påverka. Till exempel så kan vi se till att tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att resa effektivt och planera bostäder i områden med god kollektivtrafik.  Vi arbetar också aktivt för att underlätta och uppmuntra ett effektivt resande genom projekt som till exempel cykelvänlig arbetsplats. Mycket av det som bestämmer hur göteborgarna reser kan vi dock inte påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor följer befolkningsutvecklingen, sysselsättningsgraden och detaljhandelns utveckling. 

Tre viktiga effektmål för 2035

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka medan antalet resor med bil ska minska.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det totala antalet resor i Göteborg öka med 27 procent, och de nya resor detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil för att staden ska nå de uppsatta målen. I Göteborgs Stads trafikstrategi finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på samtliga resor  till, från och inom Göteborg – alltså inte bara de resor som göteborgarna gör.

Effektmål 1

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035. År 2019 utfördes totalt 28 procent av alla resor i Göteborg till fots eller med cykel. Förändringen sedan 2011 är liten.

Effektmål 2

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. Totalt 41 procent av alla motoriserade resor skedde med kollektivtrafik 2019, vilket är en tydlig ökning sedan 2011, då 34 procent skedde med kollektivtrafik.

Effektmål 3

Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. Målet nås för bil mellan alla de tyngdpunkter som studerats, medan restiderna är längre med kollektivtrafik mellan Angered – Frölunda, Angered – Backaplan och Frölunda – Gamlestaden.

Statistik

Trafikmängder på olika gator

Trafikmängder på olika gator