Trafikmängder på olika gator

Hur många bilar kör det på min gata? Och hur har trafikmängden utvecklats? Här kan du finna siffror för trafikmängd, men också för genomsnittshastighet och annat.

Trafikmängdsuppgifter - information om trafiken på din gata

Klicka på första bokstaven i gatunamnet i vår trafikmängdskatalog för statistik om din gata:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Å Ä Ö

Nedan följer en förklaring av informationen som presenteras.

Årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD)

ÅMVD är medelvärdet av dygnstrafikflödena i respektive gatusnitt för alla helgfria måndagar-fredagar under respektive år.

Tung trafik

Till tung trafik räknas fordon som har en vikt över 3,5 ton.

Maxtimme på eftermiddagen

Maxtimmestrafik är maxtimmens typvärde, det vill säga största trafikmängd under en timme på eftermiddagen en normal vardag. Maxtimmestrafiken redovisas dessutom riktningsuppdelad där så är möjligt.

Med förkortningarna "Mot C" och "MC" menas trafik i riktning mot centrum.

Med centrum avses den första gatan som är angiven som första gata i "Delsträcka". Exempelvis går trafiken på A ODHNERS GATA mot centrum när den går mot Marconimotet. Från C och FC är motsvarande från centrum och i det här fallet trafik mot Victor Hasselblads gata.

Hastigheter

De hastigheter som är redovisade för respektive gatusnitt där hastighetsmätningar gjorts är: 

Skyltad hastighet

Hastighetsgränsen som gäller på gatan

Medianhastighet

Med medianhastighet menas att hälften av alla bilar har en hastighet som är lika med eller lägre än angiven hastighet (Medianhastighet som är markerad med * anger att hastigheten avser medelhastighet istället).

85-percentilen

Med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet.

Uppmätta hastighetsuppgifter är ett medelvärde för hela dygnet.

Tillförlitlighet

Säkerheten i de här redovisade trafikmängdsuppgifterna går inte att ange med statistiska tillförlitlighetsmått eftersom insamlingsförfarandet inte kan grundas på någon statistisk urvals- och skattningsmetod.

För skattning av ÅMVD har indexmetoden använts. Den innebär att man med utgång från kända års-, vecko- och dygnsvariationer för trafiken kan normera ett speciellt dygn till ett årsmedelvärde.

Observera! De redovisade ÅMVD-värderna är inte exakta medelvärden utan skattningar baserade på mätningar och därmed behäftade med en viss osäkerhet.