Resvaneundersökning 2017

Varje dag görs nästan 1 500 000 resor i Göteborg. Trafiksystemet är komplext och omfattar många olika trafikantgrupper: fotgängare och cyklister, taxi, färdtjänst och kollektivtrafik, bilister och godstrafik.

Varför gör vi resvaneundersökningar?

I takt med att vi blir fler och tekniken utvecklas rör sig allt fler olika typer av fordon i trafiken: elektrifierade cyklar och bussar, självkörande bilar och cykellastkärror. Uppdraget att planera för framtidens trafiksystem är därför en utmaning, och kräver kunskap om teknik, samhällsutveckling, social hållbarhet och klimatpåverkan. Allra mest krävs insikter om hur vi i Göteborgsregionen reser idag. Därför gör vi resvaneundersökningar.

Vart reser vi och varför?

Hur kommer det sig att vi väljer cykeln, bussen eller bilen? Hur ser resandet ut mellan olika områden? Hur lång tid tar resorna och hur långa är de?  Vilka skillnader det finns mellan olika gruppers resande. Det är viktiga insikter när vi planerar för en stad som är trygg och jämlik för alla.

Resvaneundersökning 2017

Resvaneundersökning 2017 är den senaste regionala resvaneundersökningen i Göteborgsregionen. Undersökningen gjordes genom en enkät som skickades ut till drygt 46 600 invånare i åldern 16–84 år i 21 västsvenska kommuner. Cirka 12 200 personer besvarade enkäten. I Västsvenska paketets rapport 2018:1 redovisas det regionala resandet och hur resmönster skiljer sig mellan olika kommuner och mellan exempelvis kvinnor och män och olika åldersgrupper. Rapporten kan laddas ner via rubriken "Filer och dokument" nedan. Där kan du också läsa om resultaten från tidigare regionala undersökningar, 2014 och 2011. Resvaneundersökning 2017 beskrivs också i Trafik- och resandeutveckling 2018 som har fokus på Göteborg.

Filer och dokument