Statistik om trafiken i Göteborg

Trafiken i Göteborg förändras ständigt. Staden har mätt trafikmängden på olika ställen i staden under många år och har goda underlag för statistiken. Här hittar du både trafikutvecklingen och trafiksäkerhetsstatistik.

Både resandet med cykel och kollektivtrafik ökade under 2019, men utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken är fortfarande den enda som följer den nödvändiga nivån för att målen i trafikstrategin ska nås

Hur många bilar kör det på min gata? Och hur har trafikmängden utvecklats? Här kan du finna siffror för trafikmängd, men också för genomsnittshastighet och annat.

Färre skadas och dödas i Göteborgstrafiken

Varje dag görs nästan 1 500 000 resor i Göteborg. Trafiksystemet är komplext och omfattar många olika trafikantgrupper: fotgängare och cyklister, taxi, färdtjänst och kollektivtrafik, bilister och godstrafik.