Statistik om trafiken i Göteborg

Trafiken i Göteborg förändras ständigt. Staden har mätt trafikmängden på olika ställen i staden under många år och har goda underlag för statistiken. Här hittar du både trafikutvecklingen och trafiksäkerhetsstatistik.

Trafik- och resandeutveckling

År 2020 fick coronapandemin stora konsekvenser på resandet. Det totala resandet sjönk och alla mest minskade resorna med kollektivtrafiken. Endast resandet med cykel ökade under 2020.

Trafikmängder på olika gator

Hur många bilar kör det på min gata? Och hur har trafikmängden utvecklats? Här kan du finna siffror för trafikmängd, men också för genomsnittshastighet och annat.

Cykeltrafik på olika cykelbanor

Hur många cyklar på olika cykelbanor i Göteborg? Och hur varierar cykeltrafiken över året och dygnet? Här kan du se var cykeltrafiken mäts och hitta siffror om cykelflöden.

Resvaneundersökning 2017

Varje dag görs nästan 1 500 000 resor i Göteborg. Trafiksystemet är komplext och omfattar många olika trafikantgrupper: fotgängare och cyklister, taxi, färdtjänst och kollektivtrafik, bilister och godstrafik.

Om trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.