Belysning

Stadsmiljöförvaltningen har ansvar för att gatubelysningen fungerar.

Vem ansvarar för belysningen?

Totalt ansvarar staden för drygt 100 000 lampor. Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för belysningen på stadens gator, vägar, gång- och cykelbanor. I det ansvaret ingår dessutom belysningen på gång- och cykelvägar, gång- och cykeltunnlar, buss- och spårvagnshållplatser, torg samt i stadens parker.

Trafikverket ansvarar för belysningen på alla genomfartsleder.

Årlig översyn av stadens gatu- och parkbelysning

All gatubelysningen i staden ses över en till två gånger per år. Belysningen i gångtunnlarna ses över oftare under årets mörkaste månader. 

Mellan varje översyn åtgärdas upptäckta och anmälda fel av stadsmiljöförvaltningens entreprenörer efter olika prioriteringskrav. Kraven kan skilja sig något åt inom staden beroende på när underhållsavtalen upphandlats.

Varje höst sker en översyn av gatubelysningen i Göteborg. Foto: Lars Ocklund

Hur snabbt åtgärdas lampor som slutat fungera?

Vid akuta fel, till exempel när en stolpe körs ner och utgör en fara, ska entreprenören vara på plats och påbörja reparation inom en timma från att anmälan kommit in.

När stora områden, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar har släckts ska felet åtgärdas snarast. I övriga fall åtgärdas eventuella fel enligt förutbestämda åtgärdstider, beroende på var belysningen sitter:

  • Vid hållplatser och kollektiva knutpunkter ska lampa åtgärdas senast 3 dygn efter inkommen felanmälan.
  • I bostadsområde och lekplatser ska lampa åtgärdas senast 14 dygn efter inkommen felanmälan.
  • På trafikleder, industriområden och övriga gator ska lampa åtgärdas senast 60 dygn efter inkommen felanmälan.

Flytt av gatubelysningsstolpe

Om du vill flytta en gatubelysningsstolpe kontaktar du stadens kontaktcenter som ger dig kontaktuppgifter till rätt underhållsentreprenör. Från dem får du då ett kostnadsförslag på arbetet. Du får själv betala för arbetet.

Flytt av armatur eller linfäste vid fasadrenovering

Staden lånar idag plats på en del fasader av privata fastighetsägare för att sätta upp armaturer eller linfästen. Om fasaden behöver renoveras kontaktar fastighetsägaren kontakcenter som ser till att berörd entreprenör tar bort installationerna under renoveringstiden. Beroende på var installationen finns kan det medför kostnader för fastighetsägaren.

Gamla elkablar byts ut löpande

I centrala Göteborg och i äldre ytterområden ligger många gamla belysningskablar nedgrävda i marken. Det gör att det ofta blir kortslutningar i kablarna vilket leder till att belysningen inte fungerar. Ett planerat utbyte av gamla kablar genomförs varje år, men behovet är mycket stort så det kommer att ta lång tid innan alla gamla kablar ersatts med nya.

När tänds och släcks gatubelysningen?

Gatubelysningens tänds när det börjar skymma och ljuset understiger 16 lux (måttenhet för belysning). Belysningen släcks i gryningen när ljuset överstiger 12 lux. Totalt är belysningen tänd ungefär 4000 timmar om året.

Belysningen blir smartare, tryggare och miljövänligare

Staden har sedan 2006 successivt gått över till smartare belysning som bland annat innebär ett byte till LED-lampor där belysningen kan styras över tid och plats. I praktiken innebär det att belysningen dimmas ner nattetid när få människor rör sig i staden och tänds upp när morgontrafiken kommer igång. Man har startat bytet där behoven är störst utmed kollektivtrafiklinjer och gång- och cykelstråk. Sedan 2016 har staden minskat koldioxidutsläppen från gatubelysningen med drygt 1700 ton koldioxid samtidigt som belysningen anpassas bättre till sin omgivning.

Stadens ljuspolicy

Staden har tagit fram en policy för belysning och ljussättning. Den ska fungera som ett praktiskt verktyg som underlättar för alla aktörer att arbeta tillsammans för en helhetssyn när det gäller ljusupplevelsen.

Stadens Ljus ingår i stadsmiljöpolicyn som omfattar hela stadsrummet.

Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser

I samverkan med kulturförvaltningen påbörjades 2014 ett pilotprojekt kring hur vi kan arbeta med ljus och konst i tunnlar för att öka tryggheten och trivseln. I samband med namnbytet 2018, från Ljuskonst till Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser, breddas projektet så att inte bara tunnlar kan bli föremål för trygghets- och trivselskapande åtgärder. Projektet har en nära koppling till kulturförvaltningens arbete med 1%-målet om offentlig konst och Göteborgs deltagande i LUCI (Lighting Urban Community International), projektet Light and Art.

Filmer som visar exempel på arbetet som gjorts inom Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser:

Göteborg tongivande inom internationellt nätverk för stadsljus - LUCI

LUCI (Lighting Urban Community International) är ett internationellt nätverk där städer och personer som arbetar med att använda ljus som ett viktigt redskap samlas några gånger per år.

Nätverket syftar till att hjälpa städer att använda ljus som ett verktyg för stadsutveckling bland annat genom belysningsplaner, projekt och innovationer.

Målen med LUCI-nätverksarbete är:

  • Utbyte - Underlätta utbyte av information genom att organisera internationella konferenser, fältbesök och andra händelser.
  • Främja - markera bästa praxis från städer och tilldela priser för exemplifierande projekt.
  • Framsteg - delta i en framtida vision om stadsbelysning (forskning och projektstöd).

Göteborgs stad har varit medlem i LUCI sedan 2004. I dagsläget samarbetar kulturnämnden, stadsbyggnadskontoret och stadsmiljöförvaltningen för en tryggare, säkrare och bättre belyst stad.

Läs mer om LUCI på www.luciassociation.org

Felanmälan

Om belysningen inte fungerar på någon av stadens anläggningar kan du anmäla det här.