Ansvar för vägnätet i Göteborg

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.

Allmänna vägar

I de flesta fall är staten väghållare. I Göteborg ansvarar Trafikverket för genomfartsleder och större vägar som E6, E20, E45 och riksväg 40 samt väg 155 och 158. Trafikverket ansvarar även för Älvsborgsbron och Angeredsbron.

Gator

De flesta vägar i centrala Göteborg och tätbebyggt område ansvarar kommunen genom trafikkontoret för. Trafikkontoret ansvarar även för Göta Älvbron. Den mark som gatorna ligger på kallas även för allmän plats.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Läs mer om enskilda vägar hos Trafikverket, Naturvårdsverket och Lantmäteriet.

Trafiksignaler

Göteborgs Stad har 5567 trafiksignaler fördelade på 256 anläggningar. Totalt har staden ansvar för drygt 100 000 ljuspunkter. Trafikkontoret ansvarar för stadens belysning på gator och torg. Vissa vägar har staten ansvar för genom Trafikverket. En tumregel kan vara att gator med namn tillhör Göteborgs Stad, vägar med siffror (som riksväg 155 eller E6) är Trafikverkets ansvar.

Filer och dokument