Ansvar för vägnätet i Göteborg

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.

Allmänna vägar

I de flesta fall är staten väghållare. I Göteborg ansvarar Trafikverket för genomfartsleder och större vägar som E6, E20, E45 och riksväg 40 samt väg 155 och 158. Trafikverket ansvarar även för Älvsborgsbron och Angeredsbron.

Gator

De flesta vägar i centrala Göteborg och tätbebyggt område ansvarar kommunen genom trafikkontoret för. Trafikkontoret ansvarar även för Göta Älvbron. Den mark som gatorna ligger på kallas även för allmän plats. 

Enskilda vägar

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Läs mer om  enskilda vägar hos  Trafikverket, Naturvårdsverket och Lantmäteriet.

Här kan du läsa frågor och svar om enskild väg i Göteborg

Pågående arbete kring principer för ansvar av enskilda vägar

 Det pågår nu ett arbete på trafikkontoret om de så kallade enskilda vägarna. Arbetet syftar till att tydliggöra vem som har ansvaret för dessa vägar, och därmed också ska ta ansvar för finansiering av eventuella nybyggnationer, drift och underhåll.

Framförallt ska det allmänna intresset av det enskilda vägnätet tydliggöras, samt vilka vägar och övriga enskilda anläggningar som bör vara i annan driftsform än idag och hur finansieringen av dessa ska vara.

Idag finns det exempel på vägar som inte ägs av Göteborgs stad men som trots det sköts av trafikkontoret.

Det finns det historiska förklaringar till varför det ser ut som det gör. Övertagandet av vägar när olika mindre kommuner införlivades i Göteborg, gjordes inte på ett enhetligt sätt. Detta har medfört att de olika vägföreningarna idag inte behandlas likvärdigt. Det finns många olika varianter på skötsel och finansiering för de olika föreningarna.

Inför övertagandet rustades många av dessa vägar upp till kommunal standard. Många av vägföreningarna ”somnade in” eftersom de inte längre hade någon funktion. Men vägarna är fortsatt enskilda och de ”insomnade” föreningarna är fortsatt formella väghållare.

Detta innebär att Göteborgs Stad inte har någon rådighet som väghållare vilket medför bekymmer med bland annat dagvattenhantering, drift och underhåll i förhållande till bärighetsfrågor och pågående trafik, påverkan på ledningslägen, trafikförändringar, allmänna intressen, säkerhet eller exploateringar. Nödvändiga reinvesteringar på vägar som rustades upp inför införlivning på 70-talet kan inte göras eftersom staden inte får investera på annans mark.

Här utgör belysningsanläggningarna ett särskilt stort bekymmer.

 Göteborg stad måste idag följa fastslagna riktlinjer och principer, bl a den som kallas likabehandlingsprincipen. Den innebär att staden inte får enskilt gynna någon, alla som bor i staden ska behandlas lika.

Detta arbete är stort och inte helt okomplicerat.  Trafiknämnden tog därför beslut i december 2020 om att ge trafikkontoret i uppdrag att ta fram en plan för avvecklande av drift och skötsel av enskilda vägar.

Under våren 2022 kommer också kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan

Så snart beslut är fattade kommer vi att informera mer på denna sida om vad som kommer att gälla för de enskilda vägarna.

Här nedanför hittar du frågor och svar för dig som vill veta mer 

Trafiksignaler

Göteborgs Stad har 5567 trafiksignaler fördelade på 256 anläggningar.

Belysning

Totalt har staden ansvar för drygt 100 000 ljuspunkter. Trafikkontoret ansvarar för stadens belysning på gator och torg. Totalt har staden ansvar för drygt 100 000 ljuspunkter. Läs mer om belysning i staden här.

Vägar

Vissa vägar har staten ansvar för genom Trafikverket. En tumregel kan vara att gator med namn tillhör Göteborgs Stad, vägar med siffror (som riksväg 155 eller E6) är Trafikverkets ansvar.

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om enskild väg i Göteborg

Filer och dokument