Gator och vägar

Här hittar du vad som gäller för dig som kör i stan, hur trafiken ser ut samt information om störningar och hur du felanmäler.

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Trafikkontoret har ansvar för att gatubelysningen fungerar.

Här kan du anmäla brister som du ser, till exempel gatlyktor som inte lyser eller hål i vägbanan.

Under företagare hittar du information om vad du som företagare ska tänka på vid gräv- och markarbeten.

Trafiken bidrar till många olika miljöproblem. De allvarligaste effekterna är utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser samt trafikbuller. Trafiken skapar även barriäreffekter genom att skärma av och förhindra såväl människor som djur och växter att förflytta sig mellan olika områden.

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.