Fastighetsägarens ansvar

För att staden ska vara ren och snygg måste alla hjälpas åt. Här beskriver vi vad du som fastighetsägare måste göra.

Ditt skötselansvar utanför tomtgränsen

Du har som fastighetsägare ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.Det innebär att du ska ta bort grus på våren, rensa ogräs på sommaren, kratta upp löv på hösten och skotta, sanda eller grusa på vintern. Läs mer om Skotta snö och grusa.

Hantera kompost och avfallskärl

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor. Läs mer om att kompostera själv

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för dem som hämtar dina sopor. Läs mer om ditt avfallskärl

Hantera ditt trädgårdsavfall

I Göteborg har vi stränga regler för eldning på tomten. Kompostera hellre trädgårdsavfallet eller lämna det till en återvinningscentralLäs mer om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall. Du kan även använda Kretslopp och vattens tjänst för hämtning av trädgårdsavfall.

Fågelbon och fågelmatning

Måsar, duvor och kråkfåglar stör och skräpar ner. Ta därför bort fågelbona på våren innan häckningsperioden eller sätt upp nät så att de inte kan bygga bon. 

Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit måsar, duvor, kråkfåglar och råttor. Läs mer om störande fåglar.

Biltvättning

Tvätta din bil i en biltvätt och inte på gatan, gården eller parkeringsplatsen eftersom smutsvattnet då rinner ner i gatubrunnen och rinner ut orenat i sjöar och vattendrag. Läs mer om vad som gäller för biltvätt på gatan

Så sköter du häcken

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Häcken ska inte vara högre än 80 cm inom ett avstånd på 10 meter från hörnet på din tomt. Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter. Läs mer om ansvaret för att klippa häckar och träd

Frilägg gatubrunnen

Ta bort löv och grenar, snö, is eller annat som kan täppa till gatubrunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

Sköt taket på vintern

Röj bort snömassor och istappar från tak- och hängrännor så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Vem ansvarar för vad?

Trafikkontoret ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning på de flesta av Göteborgs gator, cykel- och gångbanor.

Men du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Mer information

Här hittar du mer om vad som behöver göras: