Fastighetsägarens ansvar

För att staden ska vara ren och snygg måste alla hjälpas åt. Här beskriver vi vad du som fastighetsägare måste göra.

Ditt skötselansvar utanför tomtgränsen

Du har som fastighetsägare ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.Det innebär att du ska ta bort grus på våren, rensa ogräs på sommaren, kratta upp löv på hösten och skotta, sanda eller grusa på vintern. Läs mer om Skotta snö och grusa.

Hantera kompost och avfallskärl

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor. Läs mer om att kompostera själv

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för dem som hämtar dina sopor. Läs mer om ditt avfallskärl

Hantera ditt trädgårdsavfall

I Göteborg har vi stränga regler för eldning på tomten. Kompostera hellre trädgårdsavfallet eller lämna det till en återvinningscentralLäs mer om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall. Du kan även använda Kretslopp och vattens tjänst för hämtning av trädgårdsavfall.

Fågelbon och fågelmatning

Måsar, duvor och kråkfåglar stör och skräpar ner. Ta därför bort fågelbona på våren innan häckningsperioden eller sätt upp nät så att de inte kan bygga bon. 

Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit måsar, duvor, kråkfåglar och råttor. Läs mer om störande fåglar.

Biltvättning

Tvätta din bil i en biltvätt och inte på gatan, gården eller parkeringsplatsen eftersom smutsvattnet då rinner ner i gatubrunnen och rinner ut orenat i sjöar och vattendrag. Läs mer om vad som gäller för biltvätt på gatan

Så sköter du häcken

Det är viktigt att du håller efter dina träd, häckar och buskar som växer intill gång-, cykel eller körbanor, annars riskerar de att skymma sikten för dem som går, cyklar eller kör bil. Barn är extra utsatta eftersom de inte syns bakom exempelvis en hög häck. Det kan även vara svårt att nå din brevlåda eller soptunna om träd och buskar är i vägen och därför är det viktigt att du klipper dessa. En häck som löper parallellt med en körbana får vara högst 80 cm hög och högst 70 cm hög om den löper parallellt med en trottoar - detta gäller inom ett avstånd på 10 meter åt varje håll från ditt tomthörn (dvs inom en så kallad sikttriangel).

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.  

För att man inte ska riskera att gå, cykla eller köra in i grenar ska det vara en fri höjd på 3,5 m över gångbana, trottoar och cykelbana och en fri höjd på 4,7 m över en bilkörbana. Detta innebär att grenar från träd, häckar och buskar inte får sticka ut på gångbana, trottoar, cykelbana och bilkörbana inom denna höjd.

 Läs mer om ansvaret för att klippa häckar och träd

Beskär dina träd så de inte skymmer gatubelysning eller vägskyltar 

En belysningsstolpe eller vägskylt som är skymd kan innebära trafikfara. Därför måste du som fastighetsägare beskära dina träd eller annan växtlighet så de inte skymmer vägskyltar eller ljus från att belysa gatan. Växtligheten i din trädgård får inte skava mot luftkablar eller armaturer och det måste vara fritt runt belysningsstolpar för att möjliggöra underhåll. Du får inte heller fästa eller montera något på belysningsstolpar, konsoler eller annat som tillhör gatu- och parkbelysningen eftersom det kan innebära en elsäkerhetsfara.

Frilägg gatubrunnen

Ta bort löv och grenar, snö, is eller annat som kan täppa till gatubrunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

Sköt taket på vintern

Röj bort snömassor och istappar från tak- och hängrännor så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Vem ansvarar för vad?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning på de flesta av Göteborgs gator, cykel- och gångbanor.

Men du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Mer information

Här hittar du mer om vad som behöver göras: