Mål och vision för cykelstaden

I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad, med målet att tre av fyra göteborgare tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025.

Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025

Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, Trafikstrategi för en nära storstad. Utgångspunkten, att Göteborg är på väg från en stor småstad till en nära storstad, innebär att staden förtätas och att fler målpunkter kommer att ligga inom gång- och cykelavstånd. I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla.

Men om stadens invånare i högre grad ska kunna och vilja välja cykel för sina resor måste trafiksystemet utvecklas och anpassas för detta. Och utformningen av trafiksystemet måste styras av vad cyklisterna uppskattar och värderar.

Cykelprogrammet betonar vikten av en helhetssyn på uppbyggnaden av cykelstaden Göteborg. Alla som jobbar för att utveckla staden måste samarbeta och verka för bättre och mer cykling. Cykling är en angelägenhet för alla!

Varför öka cyklingen?

Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och är bra för miljön. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Vision och mål: Göteborg är en attraktiv cykelstad

Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad. Cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedel – det är snabbt, enkelt och säkert att cykla till målpunkter nära och långt bort.

Målet är att år 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad.

Här kan du läsa hela cykelprogrammet

Halvtidsuppföljning av cykelprogrammet

Under 2021 har trafikkontoret gjort en uppföljning av cykelprogrammet som antogs 2015. 

Här kan du läsa halvtidsuppföljningen av cykelprogrammet