Handlingsplan för cykel

Här kan du läsa trafikkontorets handlingsplan för cykel 2019.

Handlingsplan cykel 2019

Aktivitet

Beskrivning

Cykelvägar

Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Byggs.
Medfinansiering Trafikverket: Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen – Jordfallsvägen. Byggs.
Medfinansiering Trafikverket: Fiskhamnsmotet.
Medfinansiering Trafikverket: Gråbovägen, delen Gunnilse – Björsared, ny cykelbana. Sista delen kvar.
Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade
cykelbana enligt Cykelprogrammets principer.
Byggstart 2019.
Björlandavägen, Sankt Olofsgatan – Swedenborgsplatsen, utbyggnad av dubbelriktad
pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet.
Byggstart 2019.
Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen Projektering och eventuell byggstart 2019.
Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden Projektering och byggstart 2019.
Torpagatan, delen Munkebäcksgatan – Rosendalsgatan, uppgradering av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att göras. Byggnation pågår.
Fjällgatan, Djurgårdsplan – Repslagaregatan. Enkelriktade cykelbanor. Byggstart 2019.
Rosengatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor. Byggstart 2019.
Torpavallsgatan/Billerudsgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana
enligt Cykelprogrammet.
Projektering 2019, byggstart 2019/ 2020.
Tuvevägen, Björlandav – Wieselgrensgatan. Uppgradering av befintlig cykelbana till
pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet.
Byggstart 2019.
Älvsborgsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor. Byggstart 2019.
Karl Johansgatan, Kustgatan – Såggatan. Uppgradering av befintlig blandtrafikgata till
cykelfartsgata.
Byggstart 2019.
Kärralundsgatan, Ulfsparregatan – Munkebäcksgatan, utbyggnad till dubbelriktad cykelbana. Projektering 2019, byggstart 2020.
E20, Olskroken – Munkebäck. Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Projektering 2019, byggstart 2020.
E20 - Fräntorp Projektering 2019, byggstart 2019/2020.
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo Projektering 2019, byggstart 2019/2020.
Mölndalsvägen, St. Sigfrids gata-kommungränsen Projektering och byggstart 2019.
Södra vägen, Berzeliigatan-Olofs Wijksgatan (samordnas med spårvägsarbete på Södra vägen
samt Västlänken vid Korsvägen).
Projektering och byggstart 2019.
Förstamajgatan Genomförandestudie (GFS), projektering och eventuell byggstart 2019.

Cykelparkering och vägvisning

Placera ut ca 500 nya cykelställ på ca 50 platser (målpunkter, kollektivtrafikhållplatser m.m.) i
huvudsak i centrala staden.
Uppgradering av befintlig cykelvägvisning i del av Flatås/Frölunda och Eriksberg enligt gällande
cykelvägvisningsplan.
Utveckla cykelparkering i anslutning till centralstationen/Drottningtorget. Fortsatt planering för cykelparkering och parkeringsgarage vid centralstationen på kort och lång sikt.
Uppdatera: Riktlinjer för utformning av cykelparkering.
Inventera cykelparkeringar på allmän plats som underlag till utbyggnad/upprustning.
Utreda möjligheten att skylta eller tydligt märka stomcykelnätet.
Planera för utveckling av cykelvägvisningen.
Byggutfarter - Piloprojekt längs Lindholmsallén Testa och utvärdera olika metoder för att markera och utforma tillfälliga byggutfarter med syfte att ta fram bättre krav.

Trafiksäkerhet och framkomlighet – mindre åtgärder

Mindre cykelframkomlighetsåtgärder
Byggnation
Cykelstråk: Per Dubbsgatan, Dag Hammarskjöldsleden, Linnégatan, Bangatan, Västra/Östra
Bräckevägen – Inlandsgatan, Danska vägen, Herkulesgatan, Myntgatan – Hisingsgatan,
Ringögatan, Ovädersgatan. Levgrensvägen, Nya Allén, Skånegatan, Örgrytevägen samt tre
korsningar Södra vägen/Vasagatan, Södra vägen/Kungsportsavenyn, Bohusgatan/Sten
Sturegatan
Cykelkorsningar: Karl Johansgatan – Slottsskogsgatan, Stigbergsliden – Bangatan, Järntorget
– Nya Allén, Per Dubbsgatan – Guldhedsgatan, Vasagatan – Viktoriagatan, Vasagatan –
Vasaplatsen, Ivarsbergsmotet, Hjalmar Brantingsgatan – Långströmsgatan, Hjalmar
Brantingsgatan – Toredalsgatan/ Gropegårdsgatan, Hjalmar Brantingsgatan –
Wieselgrensgatan, Mölndalsvägen – Framnäsgatan
Sänka kantsten, justera refuger, förbättra vägmarkering och skyltning, räcken vid trafiksignaler, justera brunnar, flytta fasta hinder intill cykelbanormm.
Sankt Pauligatan/Femkampsgatan, förhöjd gång-/cykelpassage + kort cykelbana Byggs våren
Drottningtorget, öppning klack/kort cykelbana Byggs våren
J A Fagerbergs Väg, genongående gång-/cykelbanaa Byggs våren
Andra Långgatan, förhöjd gång-/cykelpassage + vägbula Byggs våren
Gibraltargatan/Vera Sandbergs Allé, igenbyggnad in-utfart över cykelbana Byggs våren
Kapellgatan vid Aschebergsg, kort genomgående cykelbana Byggs våren
Radiovägen väster om Radiomotet, breddning cykelbana + flytt trafiksignalstolpe Byggs våren
Aschebergsgatan/Föreningsgatan - kort cykelbana Byggs våren
Förhöjd gång-/cykelpassage: Kvibergs Broväg/Kvibergsv samt Regementsvägen/Kvibergsv Byggs våren
Vägbulor: Klintens Väg, Silleskärsgatan, Äsebackevägen, Gamla Sörredsvägen norr om
Ingridsberg, Lonsegårdsvägen, Otterklintsvägen (fyra vägbulor), samt Grässkärsgatan (två
vägbulor)
Byggs sommaren/hösten
Björlandavägen vid Sommarvädersg, förhöjd gång-/cykelpassage Byggs sommaren/hösten
Hovåsvägen, vägbula + klack Byggs sommaren/hösten
Stora fiskebäcksvägen vid Beryllgatans hållplats, ny cykelpassage + korta cykelbanor Byggs sommaren/hösten
F O Petersons Gata, breddning gång-/cykelväg Byggs sommaren/hösten
Grimmeredsvägen vid Lonsegårdsv, förhöjt övergångsställe Byggs sommaren/hösten
Högskärsgatan, sidoförskjutning Byggs sommaren/hösten

Belysning

Färdigställande av Linnegatan med cykelbelysning
Almanacksvägen hel ny Cykelbelysning

Utveckling av cykelinfrastruktur

Utformningsprinciper för cykel ska tas fram. Utformningsprinciper som handlar om interaktion mellan fotgängare och cyklister ska prioriteras.
Uppföljning och utvärderingar av pendlingscykelstråk och cykelöverfarter i östra Göteborg. Hösten.
Stråk- och genomförandestudier av fyra stråk i Sverigeförhandlingen:
Hisingsbron-Älvsborgsbron,
Backaplan-Bräckemotet,
Annedalsmotet-Götaplatsen,
Stigberget-Saltholmen

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om. Fördubblat beläggningsarbete på cykel- samt gång- och cykelbanor. Lågetempererad massa bättre ur miljösynpunkt.

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och
ökar färdmedlets attraktionskraft

Förbereda nytt lånecykelsystem Nytt system i bruk 1/3 2020.
Utveckla arbetet med stöd och tjänster som t ex cykelpumpar och cykelservicestationer. Uppdrag att se över, utreda och föreslå fler cykelserviceställen (och ev pumpar) runt om i staden.
Cykelstaden-appen Utvecklingsarbete för förbättrade app upphandlas och påbörjas under 2019.
Planera för cykelparkeringsanläggningar i Gamlestaden och vid Västlänkenstationerna. Ta fram konceptet och tjänst för cykelparkeringsanäggningar och förbered
igångsättande av anläggning i Gamlestaden 2020 och senare vid Västlänkenstationerna.
Nya lånesystem Utveckla ett arbetssätt och styrning för att hantera elsparkcyklar och liknande system i staden.

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

Cykelvänlig arbetsplats Utvärdera, utveckla och genomföra Cykelvänlig arbetsplats. Ingår from 2019 i VGR:s utmaning Cykelvänlig arbetsplats.
Beteendepåverkande cykelkommunikation: Cyklande stadsdelar Cykelkampanj till boende och företag inom stadsdelarna Lundby och Örgryte-Härlanda.
Produktkommunikation: Återkoppling till cyklister om gjorda åtgärder Sker löpande som del av investeringsprojekt. Ingen egen aktivitet med egen budget.

ÖVRIGT

Deltagande i KommunVelometern. Delta i Cykelfrämjandets benchmarking av cykelkommuner i Sverige.
Teknisk handbok – cykel Fortsatt utveckling av teknisk handbok gällande cykelfrågor.
Deltagande i nätverk: Svenska cykelstäder och Cities and regions for cyclists.
En gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. Utredning och planering utifrån kommunfullmäktiges uppdrag
Beräkna och publicera mått för cykelflöden. Ta fram maxtimme, sommarvärde etc. som ska användas i dimensioneringssyfte. Ska även läggas ut externt.
Validera cykelstatistik och riktningar. Fortsätta 2017 års arbete med att validera cykelstatistik från mätstationerna.
Riktningskontrollera för att därefter kunna ta fram riktningsuppdelad statistik.
Lasermätning av alla cykelbanor Filmning och lasermätning av alla gång- och cykelbanor i syfte att samla in data för analys samt analys av jämnheten.

Ladda ner Handlingsplan för cykel 2019 som pdf

Filer och dokument