Handlingsplan för cykel

Trafiknämnden antog 2015 ett nytt Cykelprogram. För att cykelprogrammets mål och intentioner ska bli verklighet måste det brytas ned i en rad åtgärder. Alla i syfte att göra det bättre och enklare att cykla, men också för att öka kunskapen om cykel och cyklandet. Vi behöver även utveckla vår cykelplaneringen för att kunna bygga bättre infrastruktur för cyklister.

Varje år sammanställer och presenterar stadsmiljöförvaltningen de åtgärder som ska prioriteras under året i en handlingsplan för cykel. Vi vill med detta försöka:

  • bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur.
  • erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
  • erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
  • förstärka bilden av Göteborg som cykelstad bland annat med hjälp av kommunikation.

Varje år presenteras utvecklingen av cykeltrafiken och eventuella olyckor. Vi visar också resultat från eventuella undersökningar i Trafik och resandeutveckling. På goteborg.se kan du läsa om de cykelåtgärder som genomförs.

Aktuella investeringsåtgärder för cykel 2022

Under 2022 pågår planering för utbyggnad eller ombyggnad av nedanstående cykelstråk. I Handlingsplan cykel 2022 (se nedan)  finns en mer detaljerad tidsplan. 


  1. E20/Fräntorp delen Billerudsgatan – Gränsvägen, pendlingscykelbana, 860 m
  2. Björlandavägen delen Toleredsgatan – Swedenborgsplatsen, pendlingscykelbana, 1700 m
  3. Kungsladugårdsgatan, delen Högsbogatan-Ståthållaregatan, etapp 1 (längs den östra sidan av gatan), pendlingscykelbana, 470 m
  4. E20 Olskroken – Munkebäck, delen Olskroksgatan till Colliandersgatan, pendlingscykelbana, 540 m
  5. Engelbrektsgatan delen Aschebergsgatan - Kungsportsavenyen, övergripande cykelbana, 400 m
  6. Agnesbergsvägen delen Sandspåret-Göta älv, pendlingscykelbana, 330 m

Cykelbokslut 2021

Cykelåret 2021 var, liksom allt resande, starkt påverkat av pandemin. Efter ett par år med ett starkt ökat cyklande sjönk det kraftigt under 2021. Den största orsaken tros vara att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemma fick stort genomslag då resandet som helhet sjönk. Samma utveckling ser vi i många städer runt om i Sverige.

Under året har vi också sett att el-cyklandet fortsätter att öka kraftigt. Med en el-cykel ökar medelhastigheten och därmed potentialen för att flera ska kunna cykla till sitt arbete på exempelvis 30 minuter. Sammantaget så har intresset för och kunskapen om cykling och dess roll för ett hållbart transportsystem ökat under pandemiåren.

Läs mer om cykelåret 2021 i Cykelbokslut 2021

Filer och dokument