Elsparkcyklar

Elsparkcyklar klassificeras som cyklar och ska följa de trafikregler som gäller för en cykel. De får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter.

Transportstyrelsen har bedömt att elscootrar/elsparkcyklar klassificeras som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för en cykel. Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Överenskommelsen mellan elsparkcykelföretagen och Göteborgs Stad

Sedan oktober 2019 regleras elsparkcyklarna i Göteborgs centrala delar. Bland annat innebär det att man inte kan lämna eller parkera på en rad platser och gator i centrala Göteborg:

  • Domkyrkan
  • Del av Kungsgatan
  • Korsgatan
  • Fredsgatan
  • Trädgårdföreningen
  • Inne i Centralstationen och Nils Ericsonterminalen
  • Götaälvbron
  • längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler.

De röda markeringarna i kartan visar var elsparkcyklar inte får parkeras.

Karta över centrala Göteborg med rödmarkerade områden. Vilka områden det är står också i texten på sidan

Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på fyra gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata.

Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

Göteborgs Stad ska på försök markera särskilda parkeringszoner där behovet är som störst och där användarna uppmuntras att hämta eller lämna elsparkcyklar. Det är dock inte tvingande att använda dessa p-zoner utan företagen ska på olika sätt påverka sina kunder att parkera där.

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Frågor och svar

Filer och dokument