Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar/elscootrar räknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs.

Elsparkcyklarna får inte parkeras var som helst

Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Elsparkcykelföretagen ansvarar för elsparkcyklarna och Göteborgs Stad kan endast flytta fordon som parkeras så att de utgör en fara eller hinder för andra trafikanter.

Parkera gärna på någon av våra elsparkcykel-parkeringar

Nu finns särskilda platser i stan där du kan parkera din elsparkcykel, för att den inte ska vara i vägen för andra trafikanter. Platserna är markerade med blåa skyltar med en parkeringssymbol och en sparkcykel på,  och finns vid:

 • Drottningtorget
 • Linnéplatsen
 • Stenpiren
 • Svingeln
 • Valand


Elsparkcyklarna regleras i centrala staden

Sedan oktober 2019 regleras elsparkcyklarna i Göteborgs centrala delar efter en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut dem. Från och med april 2020 krävs det också tillstånd för markupplåtelse från Polismyndigheten för att företag ska få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Tillstånden reglerar bland annat var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem, och till tillstånden har det bifogats en villkorsbilaga som Trafikkontoret tagit fram med en rad villkor som företagen måste uppfylla. Tillstånden kan dock inte styra var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Ett av villkoren för markupplåtelse är att man inte kan lämna eller parkera elsparkcyklar på en rad utpekade platser och gator i centrala Göteborg. Tekniken som används för detta kallas geofencing. Om du här nyfiken på hur geofencing fungerar kan du läsa mer i denna artikel på trafiken.nu.

På följande platser kan du inte lämna eller parkera en elsparkcykel:

 • Domkyrkan 
 • Del av Kungsgatan  
 • Korsgatan
 • Fredsgatan
 • Trädgårdsföreningen
 • Inne i Centralstationen och Nils Ericssonterminalen
 • Götaälvbron
 • Längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler
 • Postgatan mellan Östra Hamngatan och Torggatan
 • Gustaf Adolfs torg, in på Köpmansgatan förbi Tingsrätten
 • Torggatan från Postgatan ner till Östra Hamngatan
 • Östra Hamngatan mellan Gustaf Adolfs torg och Postgatan
 • Östra Kyrkogården
 • Lisebergsentrén
 • Gång och cykelbanan längs med Dag Hammarsköldsleden
 • Västra Kyrkogården
 • Älvsborgsbron

De röda markeringarna i kartan visar dessa områden där elsparkcyklar inte får parkeras.

Karta över centrala Göteborg med rödmarkerade områden. Vilka områden det är står också i texten på sidan

Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på några gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan, Haga Nygata, Kungsparken, Trädgårdsföreningen, samt Västra och Östra kyrkogården. Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

Hela överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och trafikföretagen finns att läsa i dokumentet Överenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar Göteborgs Stad. 

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Företag

Företagets mailadress för felanmälan och kunder

Företagets telefonnummer för felanmälan och kunder

Tier

support@tier.app

040-668 81 27

Voi

support@voiapp.io

031-354 12 58

Lime

sweden.parking@li.me

073-710 84 07

Bolt

sweden@bolt.eu

08-557 660 47

Bird

hello@bird.co

040-668 86 78

Hubb

info@hubbscooters.com

0706 54 10 20

Göteborgs Stad har dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna. Göteborgs Stad har också en dialog med flera andra städer för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder.

Transportstyrelsen har utrett lagstiftning kring elsparkcyklar och liknande fordon på nationell nivå. Deras förslag ska presenterades i mars 2021 och finns att läsa på deras webbplats.