Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar/elscootrar räknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs.

Elsparkcyklarna får inte parkeras var som helst

Trafikfarlig parkering är förbjuden:
Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Göteborgs Stad bötfäller och flyttar farligt parkerade elsparkcyklar. Elsparkcykelföretagen flyttar olämpligt och dåligt placerade elsparkcyklar.


Parkering tillåten:
Parkering är tillåtet i cykelparkering och på anvisade ytor för elsparkcyklar. Parkering är tillåtet på gångbanor, om det finns utrymme och elsparkcykel parkeras längs med fasad och ur vägen för gående.

Parkering förbjuden:
Parkering är förbjuden på cykelbanor och vid särskilda områden. Längre ner på hemsidan visas ett antal platser där parkering är förbjuden. Dessa områden syns också i elsparkcykelföretagens applikationer.

Körförbud på gångbanor:
Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på gångbana. Elsparkcykeln ska framföras på cykelväg eller väg. Den får framföras på gemensam gång- och cykelbana. Det är fortsatt tillåtet att leda elsparkcykeln på gångbana eller korsa en gångbana för att nå en parkeringsplats.   

I Göteborg är det tillåtet med parkering på gångbanor fram till den 1 april 2023. Göteborgs Stad arbetar nu med planeringen inför 1 april 2023 för att bestämma hur och vilka områden som kan vara aktuella för förbud. Inför den 1 april 2023 kommer det kommuniceras hur den nya möjligheten att förbjuda parkering på gångbanor kommer användas.

Göteborgs Stad arbetar med att identifiera och planera för fler parkeringsplatser för elsparkcyklar och det byggs succesivt nya parkeringsplatser.

Om du vill veta mer om varför Göteborgs Stad tillfälligt tillåter parkering på gångbanor kan du läsa vårt pressmeddelande:

Här kan du läsa det pressmeddelande som gick ut den 29 augusti 2022


Parkera gärna på någon av våra elsparkcykel-parkeringar

Rosa skylt med elsparkcykel och parkeringssymbol.Nu finns särskilda platser i stan där du kan parkera din elsparkcykel, för att den inte ska vara i vägen för andra trafikanter. Platserna är markerade med rosa skyltar med en parkeringssymbol och en sparkcykel på,  och finns vid:

 • Drottningtorget
 • Linnéplatsen
 • Stenpiren
 • Svingeln
 • Valand


Elsparkcyklarna regleras i centrala staden

Sedan oktober 2019 regleras elsparkcyklarna i Göteborgs centrala delar efter en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut dem. Från och med april 2020 krävs det också tillstånd för markupplåtelse från Polismyndigheten för att företag ska få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Tillstånden reglerar bland annat var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem, och till tillstånden har det bifogats en villkorsbilaga som Trafikkontoret tagit fram med en rad villkor som företagen måste uppfylla. Tillstånden kan dock inte styra var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Ett av villkoren för markupplåtelse är att man inte kan lämna eller parkera elsparkcyklar på en rad utpekade platser och gator i centrala Göteborg. Tekniken som används för detta kallas geofencing. Om du här nyfiken på hur geofencing fungerar kan du läsa mer i denna artikel på trafiken.nu.

På följande platser kan du inte lämna eller parkera en elsparkcykel:

 • Domkyrkan 
 • Del av Kungsgatan  
 • Korsgatan
 • Fredsgatan
 • Trädgårdsföreningen
 • Inne i Centralstationen och Nils Ericssonterminalen
 • Hisingsbron
 • Längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler
 • Postgatan mellan Östra Hamngatan och Torggatan
 • Gustaf Adolfs torg, in på Köpmansgatan förbi Tingsrätten
 • Torggatan från Postgatan ner till Östra Hamngatan
 • Östra Hamngatan mellan Gustaf Adolfs torg och Postgatan
 • Östra Kyrkogården
 • Lisebergsentrén
 • Gång och cykelbanan längs med Dag Hammarsköldsleden
 • Västra Kyrkogården
 • Älvsborgsbron

De röda markeringarna i kartan visar dessa områden där elsparkcyklar inte får parkeras.

Karta över centrala Göteborg med rödmarkerade områden som visar var du inte får lämna elsparkcyklar. Vilka områden det är står också i texten på sidan.

Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på några gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan, Haga Nygata, Kungsparken, Trädgårdsföreningen, samt Västra och Östra kyrkogården. Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

Trafiknämnden beslutade den 3 mars 2022 om ett maxantal på 4 000 elsparkcyklar i staden. Detta antal fördelas mellan de fem företag som haft verksamhet i kommunen tidigare. Detta gäller fram till slutet av november 2022.


Hela överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och trafikföretagen finns att läsa i dokumentet Överenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar Göteborgs Stad. 

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Företag

Företagets mailadress för felanmälan och kunder

Företagets telefonnummer för felanmälan och kunder

Tier

support@tier.app

040-668 81 27

Voi

support@voiapp.io

031-354 12 58

Lime

sweden.parking@li.me

08-58 09 75 13.

Bolt

sweden@bolt.eu

08-557 660 47

Bird

hello@bird.co

040-668 86 78

Hubb

info@hubbscooters.com

0706 54 10 20

Göteborgs Stad har dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna. Göteborgs Stad har också en dialog med flera andra städer för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder.

Uppföljning av elsparkcykelföretagen i staden

Elsparkcyklarna omges av många känslor och Göteborgs Stad får in många synpunkter på fordonen, hur de framförs och hur de parkeras. Med anledning av alla synpunkter och en förväntad ökning av elsparkcykeltrafiken i staden under sommarsäsongen 2021 bestämde trafikkontoret att sommaranställa tre feriearbetare under sex veckor (vecka 27–32). De skulle bland annat hjälpa till med att följa upp elsparkcykelföretagens efterlevnad av de villkor till markupplåtelsetillstånd som införts.

Ett antal uppdrag utformades för att säkerställa att rätt data samlades in för varje uppföljningsområde:

 • Felanmälan på telefon
 • Felanmälan på e-post
 • Geofencing
 • Lättillgänglig information
 • Fordonens körduglighet
 • Välta elsparkcyklar
 • Uppföljning av befintliga elsparkcykelparkeringar

Det har gjorts en formell bedömning om ett företag uppfyller de testade villkoren eller ej.

Resultatet visar att inget företag uppfyller villkoren för felanmälan på telefon och e-post. Den samlade bedömningen visar att inget företag kan sägas uppfylla de uppsatta villkoren som helhet. Två företag har dessutom tilldelats formella varningar för att de i praktiken helt saknat felanmälan på telefon under testperioden.


Här kan du ta del av rapporten om elsparkcykelföretagen i Göteborg.

Mer om reglering av elsparkcylar

Transportstyrelsen har utrett lagstiftning kring elsparkcyklar och liknande fordon på nationell nivå. Deras förslag  presenterades i mars 2021 och finns att läsa på deras webbplats.