Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar/elscootrarräknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs.

Elsparkcyklarna får inte parkeras var som helst

Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Elsparkcykelföretagen ansvarar för elsparkcyklarna och Göteborgs Stad kan endast flytta fordon som parkeras så att de utgör en fara eller hinder för andra trafikanter.

Elsparkcyklarna regleras i centrala staden

Sedan oktober 2019 regleras elsparkcyklarna i Göteborgs centrala delar efter en överenskommelse med företagen som hyr ut dem. Bland annat innebär det att man inte kan lämna eller parkera på en rad platser och gator i centrala Göteborg. Tekniken som används för detta kallas geofencing. Om du här nyfiken på hur geofencing fungerar kan du läsa mer i denna artikel på trafiken.nu.

På följande platser kan du inte lämna eller parkera en elsparkcykel:

  • Domkyrkan 
  • Del av Kungsgatan  
  • Korsgatan
  • Fredsgatan
  • Trädgårdsföreningen
  • Inne i Centralstationen och Nils Ericssonterminalen
  • Götaälvbron
  • Längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler.

De röda markeringarna i kartan visar dessa områden där elsparkcyklar inte får parkeras.

Karta över centrala Göteborg med rödmarkerade områden. Vilka områden det är står också i texten på sidan

Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på fyra gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata. Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

Göteborgs Stad ska testa att markera särskilda parkeringszoner där behovet är som störst och där användarna uppmuntras att hämta eller lämna elsparkcyklar. Det är dock inte tvingande att använda dessa p-zoner utan företagen ska på olika sätt påverka sina kunder att parkera där.

Hela överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och trafikföretagen finns att läsa i dokumentet Överenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar Göteborgs Stad. 

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Du som vill kan använda dig av appen Felsparkerad för att rapportera felparkerade elsparkcyklar. Uppgifterna skickas direkt till rätt företag med kopia för kännedom till kommunen.

Det krävs tillstånd för att få hyra ut elsparkcyklar 

För att få hyra ut elsparkcyklar behöver företagen ett tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagenTillståndet, som ges av polisenreglerar var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem. Tillståndet kan dock inte styra var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.  

Göteborgs Stad har dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna. Göteborgs Stad har också en dialog med flera andra städer för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder. 

Transportstyrelsen utreder lagstiftning kring uthyrning av elsparkcyklar och liknande fordon håller på nationell nivå. Deras förslag ska presenteras våren 2021.

Filer och dokument