Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Förvaltarenheten arbetar som god man och förvaltare anställda i Göteborgs Stad på uppdrag av Överförmyndarverksamheten och träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd.

Det är till Överförmyndarverksamheten du ska vända dig för ansökan om god man eller förvaltare, eller om du har frågor om beslut om god man eller förvaltare. Kontaktuppgifter till Överförmyndarverksamheten.

Den som har förvaltare eller god man kallas för huvudman. Förvaltarenheten hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor. 

Vårt förordnande är indelat i tre uppdrag:

  • Att bevaka huvudmannens rätt - vi företräder den enskilde inför myndigheter och domstolar, samt bevakar rätten till bidrag och vård och omsorg
  • Att förvalta huvudmannens egendom - vi förvaltar tillgångar och skulder och ser till att den enskildes medel används till hans eller hennes nytta
  • Att sörja för huvudmannens person - vi ger råd och stöd i personliga förhållanden. Vi samarbetar med vårdgivare, myndigheter och anhöriga

Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara.

Så här arbetar vi

Vår roll är att samordna stödet till huvudmännen, därför samarbetar vi med olika delar av samhället, myndigheter, och inte minst anhöriga. Vi arbetar för att huvudmännen ska få:

  • En stabil ekonomi och ekonomisk självständighet utifrån den enskildes egna förutsättningar
  • En egen, permanent bostad, anpassad efter den enskildes behov och i första hand i Göteborg. Målet är ett eget kontrakt tillsammans med olika stödåtgärder
  • Ett fungerande socialt nätverk. Målet är  att upprätta ett socialt nätverk och att få till en samverkan för att tillgodose huvudmannens behov
  • En anpassad daglig sysselsättning – organiserade aktiviteter tillsammans med andra, utanför boendet