Personligt stöd

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Ledsagning

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Du kan beviljas detta antingen i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Kontaktperson

En kontaktperson kan fungera som en vuxen vän och medmänniska, ett stöd i vardagen eller ett sätt att utöka sitt sociala nätverk. Det kan handla om att ta promenader tillsammans, gå och fika, att bara höras på telefon eller andra aktiviteter som passar för just er. Det finns olika typer av kontaktpersoner och kan se ut på många olika sätt. En kontaktperson kan stötta ett barn, en ungdom eller vuxen, med eller utan eventuell funktionsnedsättning.

Ansök om personligt stöd

Så här gör du för att ansöka om personligt stöd.

Hemtjänst

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. All information om hemtjänst och hur du gör för att ansöka finns under Äldreomsorg.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Fixartjänster för dig under 67 år med funktionsnedsättning

Du som är under 67 år och har en varaktig funktionsnedsättning kan få hjälp med praktiska saker i ditt hem.

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.