Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. En stödfamilj tar emot barnet i sitt hem en helg per månad och oftast en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får familjen avlastning och barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer.

Möjligheten att bygga nära relationer utanför familjen är speciellt värdefull när funktionsnedsättningen gör att det är svårare att umgås med andra människor. Tack vare stödfamilj får den egna familjen avlastning och möjlighet att få tid till exempelvis syskon.

Många barn har sin stödfamilj hela uppväxten och behåller kontakten även i vuxen ålder. Det innebär en stor trygghet för både barnet och familjen.

En ung person (över 15 år) med funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson för sin egen del.

Behöver du en stödfamilj?

För att ansöka om stödfamilj vänder du dig till funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder och fattar beslut om ni har rätt till stödfamilj.

Vill du bli stödfamilj?

För att vara stödfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning. Om du och din familj vill bli stödfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som funktionsstödsenheten ställer på en stödfamilj.

Läs mer om att bli stödfamilj på enhetssidan Familjehem

Om stödfamiljsverksamheten

Stödfamiljsverksamheten tillhör familjehemsenheterna, som är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem, kontaktfamiljer, stödfamiljer och kontaktpersoner.

Alla kontakt- och familjehemsenheter i Göteborgs Stad samarbetar kring rekrytering och utbildning. Du kan läsa om det på enhetssidan Familjehem Göteborgs Stad. Kontakta oss om du har frågor om familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Har du redan kontakt med någon av våra enheter ska du kontakta dem direkt.  Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad.

Information och regler

Du som förälder betalar själv för matkostnader när barnet är i stödfamilj.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till stödfamilj.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL

Så här ansöker du

För att ansöka om att få en stödfamilj kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. 

Om du är osäker på vilken stadsdel du tillhör kan du söka på din gatuadress i tjänsten:

I vilken stadsdel ligger gatan?