Avgifter och kostnader för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse

Boende i bostad med särskild service enligt LSS

Du betalar inte för stöd och service när du bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Däremot ska du betala för mat och hyra, som varierar mellan de olika bostäderna.

I bostäder med gemensam mathållning förutsätts inköpen ske i samråd mellan de boende och de anställda. Du betalar den verkliga kostnaden för matinköpen.

Måltider i samband med korttidsvistelse

Du betalar inte för stöd och service när du är på korttidsvistelse. Däremot utgår en kostnad för maten.

Matkostnader 2020 (kronor per dygn)

Under 1 år 27 kronor
1 - 2 år 31 kronor
3 år 33 kronor
4 - 6 år 39 kronor
7 - 10 år 46 kronor
11 - 14 år 54 kronor
15 - 18 år 64 kronor
19 - 20 år 64 kronor
Vuxna (ensamstående) 60 kronor

Habiliteringsersättning

Du som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättningen. Ersättningen per dag är:

För heldag, 0,24% av prisbasbeloppet (114 kr/dag år 2020)
För halvdag, 0,168% av prisbasbeloppet (79 kr/dag år 2020)

Heldagsersättning betalas ut för ett deltagande på 5 timmar eller mer per dag.

Garantibelopp i bostad med särskild service (LSS)

I Göteborgs Stad finns ett särskilt garantibelopp som gäller i äldreboende och bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättningar. Garantibeloppet är den summa pengar du garanteras ha kvar när hyra och mat och är betald.

Syftet med garantibeloppet är främst att personer med låga inkomster och höga hyror inte ska behöva söka försörjningsstöd. Garantibeloppet säkerställs genom utbetalning av ett kommunalt bostadstillägg (KBH). Förmögenhet påverkar inte beräkningen.

Garantibeloppet 2020

1 892 kr per månad för personer som är 65 år och äldre
2 483 kr per månad för personer som yngre än 65 år

För personer som själva ansvarar för sin mathållning och därmed har kostnader för livsmedel, tillagning mm, ingår även den av fullmäktige beslutade kostnaden för helpension i garantibeloppet.