Avgifter och kostnader för service, stöd och vård inom funktionshinder

Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Avgifter och kostnader - boende i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL)

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Maxtaxa och hur din avgift beräknas

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du inte betalar för hög avgift.

Avgifter och kostnader för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse

Anmäl ändrad inkomst – funktionshinder

Du som har fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller äldreboende, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift.