Studerandeinflytande

Som elev har du rätt till delaktighet och inflytande i din utbildning och arbetsmiljö, och tillsammans med andra elever kunna hålla möten och organisera er. På varje skola ska det bedrivas ett systematiskt arbete med elevernas inflytande.

Inflytande över din utbildning

När du börjar dina studier ska skolan förklara för dig vilka  rättigheter och skyldigheter du har under din studietid.

Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder.

Undervisningen ska också tillvarata de kunskaper och erfarenheter som du har med dig.

Delta i skolans elevråd

Som elev har du rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud. Det står i skollagen och i arbetsmiljölagen.

Du kan påverka arbetsmiljön

Det ska finnas elevskyddsombud på skolan. Eleverna utser elevskyddsombud. Genom elevskyddsombudet kan du påverka skolans arbetsmiljö.

I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om elevskyddsombud.

Om du är missnöjd med din utbildning

  • I första hand ska du tala med din lärare. Ju tidigare du tar upp ditt ärende, desto lättare att hantera.
  • Om problemet kvarstår vänder du dig till rektorn på skolan där du studerar. Skolans rektor har ansvar för att se till att du får det stöd du behöver och fattar beslut om åtgärd.

Om du inte vill prata med skolans rektor eller inte tycker att rektorn kan lösa problemet kan du vända dig till arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.

Detta händer med ditt klagomål när du kontaktar arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ditt klagomål lämnas till den personal på förvaltningen som ska utreda klagomålet. Personalen tar kontakt med dig för att kunna arbeta vidare med ditt ärende.

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Huvudmannens klagomålshantering

Lag (2022:940)

8 § Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När
huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta,
skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet.