Studerandeinflytande

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Påverka din utbildning

Du har olika möjligheter att påverka din utbildning. När du börjar dina studier ska skolan förklara för dig vad du har för rättigheter och skyldigheter under din studietid. Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder. Undervisningen ska också ta tillvara de kunskaper som du har med dig.

Du planerar dina studier tillsammans med läraren

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja elevens pedagogiska planering (epp). Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du bästa når dina studiemål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och bestämma vilket mål/betyg du vill uppnå.

Du ska få möjlighet att diskutera vilken kurslitteratur som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur proven ska utformas och när proven ska vara. (Detta gäller inte nationella prov.)

När du studerar

Det är viktigt att du talar med din lärare om vad du behöver för att lyckas med dina studier. Din lärare kommer att tala med dig under kursens gång om dina studieresultat och tillsammans fortsätter ni den elevens pedagogiska planering.  

I slutet av varje kurs ska du ha ett betygssamtal där du får veta vilket betyg du fått och varför. Du ska också få ge dina synpunkter på kursen i en utvärdering.

Delta i skolans studeranderåd

Varje skola ska ha studeranderåd. Du kan påverka skolans arbete och utveckling genom studeranderådet. 

Du kan påverka arbetsmiljön

Det ska finnas elevskyddsombud på skolan. Genom elevskyddsombudet kan du påverka skolans arbetsmiljö. Eleverna utser elevskyddsombud.

Om du är missnöjd med din utbildning

Enligt Skollagen 4 kap 8 § ska kommuner ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.

  • I första hand ska du vända dig till din lärare.
  • Om problemet kvarstår vänder du dig till skolledaren på skolan som du studerar på. Skolledaren har ansvar för att se till att du får det stöd du behöver och fattar beslut om olika åtgärder.
  • Om du inte vill prata med skolledaren eller inte tycker att skolledaren kan lösa problemet ska du vända dig till den rektor på Arbetsmarknad och vuxenutbildning som har ansvar för din skola. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Detta händer med ditt klagomål när du kontaktar Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ditt klagomål lämnas till den person på förvaltningen som kan utreda klagomålet. Vi tar kontakt med dig innan vi arbetar vidare med ärendet.

Du får återkoppling på ditt klagomål. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.