Lagar, styrdokument

Gymnasieskolan regleras av Skollagen och flera andra lagar, förordningar, internationella konventioner och överenskommelser.

Skollagen reglerar skyldigheter och rättigheter

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I Skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Det finns fler lagar som påverkar skolan

Det finns många andra lagar som påverkar verksamheten i skolan. Det finns också förordningar som reglerar de olika skolformerna och internationella konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa och som påverkar skolan.

Du kan läsa om de olika lagarna och förordningarna på Skolverkets webbplats