Till sidans huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård inom gymnasieskolans elevhälsa


I den hälso- och sjukvård som bedrivs i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan omfattas skolläkare, skolsköterskor, psykologer samt annan personal med hälso- och sjukvårdsuppdrag. Alla elever ska erbjudas ett hälsobesök i årskurs 1, där erbjuds kontroller och besöket skapar en kontakt med elevhälsan.

Hälsobesök i årskurs 1 stärker elevers hälsa

Alla elever i Göteborgs Stads gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor ska erbjudas ett hälsobesök i årskurs 1. Hälsobesöket inkluderar hälsosamtal och kontroller enligt Göteborgs Stads basprogram.
Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål samt identifiera tecken på ohälsa.

Så går hälsobesöket till

Elever i Göteborgs Stads gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor får sedan vårterminen 2023 hälsoundervisning i klassrummet av skolsköterskan som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. I samband med hälsoundervisningen får eleven fylla i en elevhälsoenkät om upplevd hälsa, skolsituation, livsstil och mående. Utifrån elevens svar på elevhälsoenkäten formas ett individuellt hälsosamtal där svaren diskuteras efter elevens behov och önskemål. Det enskilda hälsosamtalet är också ett tillfälle för skolsköterskan att få en uppfattning om elevens psykiska välbefinnande och upptäcka eventuella hinder för elevens utveckling och möjligheter att nå utbildningens mål.

Elever erbjuds kontroller

I samband med hälsobesöket erbjuds eleven kontroller enligt Göteborgs Stads basprogram som innefattar tillväxt och ryggkontroller samt uppföljningar av tidigare identifierade behov som upptäckts under grundskoletiden.
Hälsobesöket syftar också till att skapa en kontakt och relation mellan eleven och skolsköterskan, som kan vara bra om eleven senare upplever behov av att ta kontakt kring symtom, problem eller svårigheter som kan uppstå under skoltiden.

Samarbete mellan skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare arbetar tillsammans inom den medicinska insatsen. Alla elever erbjuds att träffa skolsköterska vid hälsobesök, uppföljningar och vid öppen mottagning. Skolläkaren kan vid behov bokas via skolsköterska när det finns behov av medicinsk bedömning som är skolrelaterad.

Enkät för elevhälsa, gemensam för regionen

Sedan vårterminen 2023 arbetar skolsköterskor inom gymnasieskolan med en ny regiongemensam elevhälsoenkät: Regiongemensam elevhälsodatabas för elevens hälsa i fokus

Psykologens insatser inom hälso- och sjukvård

En del insatser som görs av psykolog inom elevhälsan är att betrakta som hälso- och sjukvård, exempelvis att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd genom att delta i utredningsarbetet. I särskilda fall att bedöma psykisk ohälsa och vårdbehov hos enskild elev och vid behov ge vårdhänvisning eller remittera till rätt vårdinstans.


För information om hälso- och sjukvård inom elevhälsan på de fristående gymnasieskolorna, kontakta respektive skola. 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om hälso-och sjukvård inom gymnasieskolans elevhälsa så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}