Till sidans huvudinnehåll

Gymnasieskolans elevhälsoarbete

En god hälsa är en viktig förutsättning för att eleverna ska klara gymnasieskolan. Elevhälsan arbetar tillsammans med den pedagogiska personalen för att skolans elever ska må bra och ha en bra arbetsmiljö. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vad gör elevhälsan?

Gymnasieskolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Alla som arbetar i skolan ska bidra till elevers lärande och utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet. Elevhälsan är en resurs som samverkar med den pedagogiska personalen. Elevhälsan ska både arbeta generellt och individuellt. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

 • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

 • bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Arbetet med arbetsmiljö och värdegrund

Elevhälsan är också viktig i skolans arbete med elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om:

 • arbetet mot kränkande behandling
 • undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa
 • undervisning om jämställdhet
 • undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

Har du frågor om elevhälsoarbetet på din skola kan du vända dig till någon i elevhälsoteamet eller till din rektor.


För information om elevhälsoarbetet på de fristående gymnasieskolorna, kontakta respektive skola. 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om gymnasieskolans elevhälsoarbete så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}