Till sidans huvudinnehåll

Arbete mot droger i gymnasieskolan


I Göteborgs Stads gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och vuxenutbildning och yrkeshögskola råder det nolltolerans mot droger.

Så här arbetar vi mot droger i Göteborgs Stads gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor.  

Den här informationen vänder sig till dig som är elev eller vårdnadshavare till elev i kommunala gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.  För information till personal i dessa skolformer eller till studerande inom kommunala vuxenutbildning eller yrkeshögskola se broschyren En drogfri skola längre ner på sidan. 

Nolltolerans mot alkohol och droger i skolan

Skolan är en drogfri arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vad gör skolan om drogaktivitet misstänks eller konstateras?

Rektor sammankallar skyndsamt till ett möte med eleven. Detta görs i samråd med elevhälsans personal. Rektor kallar vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om eleven är myndig är det önskvärt att elevens närstående/försörjningsansvarig kallas till mötet om eleven samtycker till det. Under mötet beslutas om en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning och dokumentation. Om eleven vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse ska rektor utreda saken. Efter det kan rektor besluta om varning. Leder elevens droganvändning till sådant beteende som uppfyller skollagens kriterier för av stängning kan rektor fatta beslut

Kan skolan tvinga en elev att göra ett drogtest?

Rektor kan be eleven att göra ett frivilligt drogtest och eleven skriver i så fall på ett medgivande före test. Frivilliga drogtester kan även förekomma efter information och skriftlig överenskommelse när vissa praktik- eller arbetsplats förlagda utbildningar kräver det.

Anmäler skolan alltid drogaktiviteter till socialtjänsten?

Om det finns en misstanke om drog aktivitet hos en omyndig elev anmäler skolan alltid detta till socialtjänsten. När det gäller en myndig elev bör även detta anmälas till socialtjänsten i Göteborgs Stad eller elevens hemkommun. Syftet med anmälan är bland annat att eleven och familjen ska få stöd att hantera situationen på bästa sätt.

Vad gör skolan om en elev kommer drogpåverkad till skolan?

 • Kontakt tas med vårdnadshavare om eleven är omyndig, med försörjningsansvarig/ närstående om myndig elev ger samtycke.
 • Polis tillkallas vid behov.
 • Skolan anmäler till socialtjänsten om det gäller en omyndig elev. Anmälan gällande myndig elev bör göras.
 • Rektor sammankallar snarast till ett möte och beslutar om en handlingsplan.

Vad gör skolan om man misstänker att en elev säljer droger?

 • Rektor kontaktas.
 • Rektor gör polisanmälan.

Vem i skolan kan du prata med om du vill ha stöd och råd om alkohol- och drogproblem?

Vänd dig till din närmaste lärare, rektor eller elevhälsan på din skola.

Skolan samverkar med Mini-Maria Göteborg

Mini-Maria Göteborg består av tre lokala öppenvårdsmottagningar för ung domar upp till 21 år, som har frågor eller bekymmer som rör alkohol, narkotika eller andra droger. Mini Maria Göteborg erbjuder information, rådgivning och behandling både för individen samt dennes familj och närstående.
På Mini-Maria arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Mini-Maria drivs i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Mer information hos: www.minimaria.se

Lagar som styr arbetet mot droger

Utbildningsförvaltningens drogförebyggande arbete grundar sig på flera lagar:

 • Skollagen (2010:800), 5 kap. 
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap.
 • Lag (2009:128) om yrkeshögskolan.
 • Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
 • Socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera.
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160), 3 kap. 2§
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 25 kap.
 • Generalklausulen – offentlighets och sekretesslagen (2009:400), 10 kap. 27

Broschyren En drogfri skola berättar om arbetet mot droger

Broschyren En drogfri skola används för att informera elever och vårdnadshavare på de kommunala gymnasieskolorna om utbildningsförvaltningens arbete mot droger. Broschyren innehåller också information till personal som arbetar i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola samt till studerande i kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola.

En drogfri i digitalt format på flera språk

Broschyren finns endast i digitalt format, men på flera språk:


För information om arbetet mot droger på de fristående gymnasieskolorna, kontakta respektive skola. 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om arbetet mot droger i gymnasieskolan så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}