Om elevhälsa och stöd

Elevhälsa är ett samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för eleverna. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Det finns skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger som var och en på sitt sätt ser till att eleverna alltid har tillgång till professionell hjälp. Dessutom finns det skolläkare och skolpsykolog som man kommer i kontakt med via elevhälsans personal.

Särskilda behov

Om du som elev har svårt att nå målen för din utbildning, kan det vara så att du behöver extra anpassningar eller särskilt stöd på skolan. För detta finns elevhälsan som kan erbjuda stöd av fysiska, psykiska, sociala eller pedagogiska skäl. Elevhälsan ska arbeta för att skapa så goda förutsättningar för studier som möjligt. Stödet kan vara tillfälligt eller under hela skoltiden.