Mobbning, trygghet

Varje skola måste ha en likabehandlingsplan där det bland annat står hur man ska förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det ska också finnas rutiner för att genast ta hand om den som ändå kränks eller mobbas.

Om du blir utsatt för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det bör du prata med läraren eller någon annan i personalen om saken. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen. Personalen måste ingripa och anmäla till rektor. Om det inte hjälper bör du vända dig till rektorn. Om det är personal som utsätter elever för kränkande behandling vänder du dig direkt till rektorn.

Det måste finnas rutiner

Om problemet på skolan enligt din uppfattning inte blir löst efter att du pratat med rektorn bör du vända dig till kommunen centralt, eller till den som ansvarar för verksamheten om det gäller en fristående skola. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skolan ska kunna upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig.

Anmäla till Skolinspektionen

Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Om kommunen eller den fristående skolan inte gör vad den kan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning kan i vissa fall skadestånd dömas ut.