Till sidans huvudinnehåll

Inackorderingstillägg i gymnasieskolan

Inackorderingstillägg kan sökas av göteborgare som studerar vid kommunala eller landstingsägda gymnasieskolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten. Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Om du studerar utomlands kan du inte få inackorderingstillägg.

Vad är inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och Göteborg. Observera att du inte kan få både inackorderingstillägg och skolkort.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Om du går i gymnasiet på annan ort kan du få inackorderingstillägg av Göteborgs kommun om du på grund av lång resväg måste vara inackorderad på skolkorten. För att få inackorderingstillägg ska du:

  • vara folkbokförd i Göteborgs kommun
  • gå i kommunal gymnasieskola
  • vara förstahandsmottagen eller gå riksrekryterande utbildning
  • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • ha en restid mellan bostaden i Göteborg (folkbokföringsadress) och skola som uppgår till minst två timmar och 30 minuter
  • studera på heltid och ha rätt till studiehjälp
  • vara inackorderad på studieorten eller i dess närhet
  • inte samtidigt få resebidrag

Studier utomlands berättigar inte till inackorderingstillägg.

Du som studerar på en fristående skola eller folkhögskola kan ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg. Mer information finns på CSN:s webbplats.

Andrahandsmottagning

Om du tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök, har du inte rätt till inackorderingstillägg. Med andrahandsmottagning menas att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser. Förstahandsmottagning däremot, innebär att du konkurrerar om platserna med andra elever, genom ditt betyg. Om du vill gå ett program som inte finns inom samverkansområdena i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen så kan du söka som förstahandssökande till det programmet du vill gå i en annan kommun. Du söker också som förstahandssökande till utbildningar som är riksrekryterande eller utbildningar vid friskolor.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Om du har antagits till så kallad NIU-plats är du berättigad till inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal före antagning sker. Ett tecknat samverkansavtal innebär att du kan antas genom förstahandsmottagning. Om det inte finns samverkansavtal innebär det som regel att du är antagen genom andrahandsmottagning.

Praktik som ingår i utbildningen

Bidraget kan också sökas för praktik och APU som ingår i utbildningen om du måste göra praktiken på annan ort på grund av praktikbrist i Göteborg.

Distansstudier

Du kan ansöka om stöd till övernattning (vandrarhem) och ersättning för resa vid deltagande i obligatoriska inslag på skolorten. Närvarointyg från skolan ska kunna uppvisas.

Intyg

Ansökan ska kompletteras med intyg där skolan styrker elevens skolgång vid höstterminens start och även vid vårterminens början. Elever som får inackorderingstillägg inom Göteborgsregionen ska lämna intyg från inackorderingsvärden som intygar inackordering.

Om förhållandena ändras

Om du gör ett studieavbrott, flyttar hem eller folkbokför dig någon annanstans är du skyldig att anmäla det till Utbildningsförvaltningen, e-post: inack@educ.goteborg.se. Inackorderingsbidraget är knutet till dina studier och inte till ditt boende. Om du inte anmäler förändringarna riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

När måste jag ansöka?

Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår.

Hur betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut via bank under nio månader per läsår med start i september, uppdelat på fem gånger under våren och fyra gånger under hösten. Bidraget utbetalas i slutet av månaden. På kontobeskedet redovisas det som lön. Inackorderingstillägg betalas endast ut för pågående läsår.

Hur mycket får jag?

Inackorderingsbeloppet är 1/30 av prisbasbeloppet. År 2024 motsvarar 1/30 av basbeloppet 1910 kronor. Elever har inte rätt till inackorderingstillägg om uppehållet till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

Beslut och överklagande

Beslut om ekonomiskt stöd kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, Förvaltningsrätten i Göteborg.

Filer och dokument

Har du frågor om inackorderingstillägg?

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till: inack@educ.goteborg.se

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om inackordering så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}