Antagningsregler för förskoleklass och grundskola

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får en plats på skolenheterna om det är fler som söker än vad det finns lediga platser.

Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

29 oktober 2020

Igår beslutade politikerna i grundskolenämnden om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.

Du kan läsa mer på sidan Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Söka skolenhet

Som vårdnadshavare har du rätt att önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska gå i. Du kan önska fem skolenheter var du vill i Göteborg. Ditt barn är inte garanterad att få en plats på skolenheterna du söker. Det beror på hur många som söker till just de skolenheterna och hur många platser det finns. 

Det finns plats för alla elever i någon av våra skolor

Alla elever i förskoleklass och grundskola har rätt till en skolplacering enligt närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär inte att ditt barn är garanterad en plats på den skolenheten som ligger närmast. I Göteborgs Stad innebär närhetsprincipen att alla elever har rätt till en placering vid en skolenhet inom:

 • Ungefär två kilometer från hemmet (barnets folkbokföringsadress) för årskurserna F-3.
 • Ungefär fyra kilometer från hemmet för årskurserna 4–6.
 • Ungefär åtta kilometer från hemmet för årskurserna 7–9.  

Avståndet ska räknas utifrån skolvägen. Skolväg innebär gång- eller cykelväg.

Barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som vuxna, det vill säga på den adress där de sover flest nätter (Skatteverket). 

Så fördelar vi platserna

Det finns inga köer till skolenheterna i Göteborgs Stad. Om en skolenhet får fler ansökningar än det finns platser är det Göteborgs Stads prioriteringsordning för förskoleklass och grundskola som avgör vilken elev som har rätt till platsen. 

Förskoleklass

 1. Eleven har syskon på skolenheten (syskonförtur).
 2. Absolut närhet (fågelvägen). 
 3. Om två elever bor på exakt samma avstånd till en skolenhet lottas det mellan dessa elever.

Grundskola

 1. Nyanländ elev får företräde om den aktuella skolenheten har en låg andel nyanlända elever. 
 2. Eleven har syskon på skolenheten (syskonförtur).
 3. Absolut närhet (fågelvägen). 
 4. Om två elever bor på exakt samma avstånd till en skolenhet lottas det mellan dessa elever.

Observera att de fristående skolenheterna har egna antagningsregler. 

Vem räknas som nyanländ?

En elev räknas som nyanländ om hen:

 • har bott utomlands, men nu bor i Sverige och
 • har påbörjat sin grundskoleutbildning i Sverige senare än höstterminens start det år hen fyller sju år. 

När eleven har gått fyra år i skolan i Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ (3 kap. 12a §).

Vad innebär syskonförtur?

Om barnet har ett syskon som går på den aktuella skolenheten den terminen barnet ska börja har barnet förtur. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar. 

Skolenheter med speciella inriktningar

Antagningsreglerna gäller inte de utbildningar som kräver att eleverna har särskilda kunskaper i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. De skolenheterna har antagningsprov till sina utbildningar. Det är dessa antagningsprov som avgör vilka elever som får en plats på de skolenheterna. 

Du kan överklaga 

Om ditt barn får en plats på en annan skolenhet än den eller de du hade önskat i ansökan skickar vi med instruktioner om hur du gör för att överklaga. Om du inte är nöjd med platsen och vill byta så kan du ansöka om ett skolbyte.  Tänk på att skolbyten sker i mån av plats.

Du kan läsa mer om hur du överklagar här.

Om du inte skickar in en ansökan

Om ditt barn är folkbokfört i Göteborg, men du inte har lämnat önskemål om var du helst vill att ditt barn ska gå i skolan, så kommer vi på grundskoleförvaltningen att ge ditt barn en plats på en skolenhet enligt reglerna ovan. 

Filer och dokument