Överklaga skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola är fel så kan du överklaga det beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Om ditt barn inte fick sitt förstahandsval eller om ni inte fick något av era önskemål 

Om ditt barn inte fick plats på den skolan ni hade önskat i första hand eller om ni inte fick en plats på någon av skolorna ni hade önskat så kan du överklaga det till grundskoleförvaltningen. Vi går då igenom ditt barns ansökan och placering på nytt.

Om vi bedömer att vi gjorde fel så får ditt barn en ny skolplacering.
Om vi inte bedömer att placeringen är fel så skickar vi din överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). Du blir då informerad om att vi har skickat din överklagan vidare. Det brukar ta några månader för Överklagandenämnden att hantera överklagan. 

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Namn på vilket beslut du vill överklaga.
 • Datum för beslutet.
 • Elevens namn, personnummer och adress.
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete.
 • Din e-postadress.
 • Din signatur. Du behöver underteckna din överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till:

grundskola@grundskola.goteborg.se

Om ditt barn fick sitt förstahandsval, men ni har ångrat er, eller om ni inte hade gjort något skolval:

Om ditt barn fick sitt förstahandsval, men ni ångrat er, kan ni överklaga till förvaltningsrätten. Samma sak gäller om ni inte gjorde något skolval och alltså aldrig skickade in en ansökan om var ni helst vill att barnet ska gå i skolan. Att överklaga beslutet till förvaltningsrätten innebär att de gör en så kallad laglighetsprövning. Förvaltningsrätten kan då besluta om placeringen gäller eller inte, men inte ersätta placeringen med en annan.

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Namn på vilket beslut du vill överklaga.
 • Datum för beslutet.
 • Elevens namn, personnummer och adress.
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete.
 • Din e-postadress.
 • Din signatur. Du behöver underteckna din överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till:

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Ansöka om skolbyte

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du också ansöka om att få byta skola. Du kan läsa mer och ansöka på sidan Byta skola

Internrevision av skolplaceringarna inför hösten 2020

Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 har lett till att flera elever i Göteborg, har placerats på skolor långt ifrån hemmet. Därför beställde grundskoledirektören, Bengt Randén tidigare i våras en internrevision av arbetet med och resultatet av skolval och skolplaceringarna. Nu är internrevisionen genomförd.

Politikerna i grundskolenämnden har nu fått en muntlig första presentation av resultatet av internrevisionen.

-Granskningsrapporten visar på ett antal fel som begåtts i arbetet med skolval och skolplaceringar. Jag och förvaltningen ser allvarligt på de problem som framkommit. Jag kommer att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det för att i den mån det är möjligt, garantera att detta inte kan inträffa igen, förklarar grundskoledirektör Bengt Randén. 

 


Rapport med åtgärder i augusti

Den skriftliga granskningsrapporten kommer att vara klar i augusti. Då kommer den att presenteras för politikerna i grundskolenämnden och därefter göras offentlig.

I presentationen för politikerna i nämnden finns förslag på sådant som behöver åtgärdas. Det gäller bland annat bristande konsekvensanalyser och förvaltningens bristande tillämpning av de regelverk som gäller.

-Jag behöver tänka till kring vilka åtgärder jag ska vidta för att komma tillrätta med problemen. Vad jag ser redan nu är att vi behöver anpassa skolenheternas organisation för att minska antal skolval för eleverna. Vi behöver också skärpa styrningen och ledningen samt organisationen av skolval, skolplaceringar och arbetet med skolornas kapacitet, understryker Bengt Randén.

Det kommer även att behövas ytterligare åtgärder. De kommer att presenteras som en helhet i höst när den skriftliga rapporten är klar. 

Här kan du se presentationen politikerna i grundskolenämnden fick den 17 juni 2020.