Frågor och svar om skolplacering

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola och hur du gör för att önska var ditt barn ska gå i skolan. Här kan du också ta del av förvaltningens kommunikationsmaterial. Frågor och svar nedan gäller inte grundsärskolan.

Skolplaceringar för hösten 2021 - detta händer nu

4 mars 2021

Har du önskat förskoleklass eller grundskola åt ditt barn inför hösten?

Just nu går grundskoleförvaltningen igenom alla ansökningar. I slutet på mars är arbetet klart. Då kommer du som vårdnadshavare få besked om var ditt barn ska gå i skolan till hösten.

Om du har önskat musikklass åt ditt barn så är det den skolan du har önskat som hanterar ansökningarna. Det är även skolan som kallar till inträdesprov och som sen beslutar om ditt barn får en plats eller inte.

På den här sidan kan du läsa mer om hur många som önskade skola. 

Om skolplacering i förskoleklass och grundskola

Var kommer mitt barn gå i skolan?

Alla barn har rätt till en skolplats inom max två kilometer för årskurs F-3, fyra kilometer för årskurs 4–6 och sex kilometer för årskurs 7–9. Avstånden mäts från barnets folkbokföringsadress till skolenheternas adresser. Avståndet gäller skolvägen, vilket framför allt innebär gång- och cykelväg.

Om det finns flera skolenheter som ligger inom dessa kilometergränser så har ditt barn rätt till en av de fyra skolenheter som ligger närmast hemmet för årskurs F-6 och en av de fem skolenheter som ligger närmast för årskurs 7–9.

Vi kan inte säga i förväg vilken skolenhet ditt barn kommer att få en plats i. Du kan önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats på skolenheten. Vilken skolenhet ditt barn får beror på:

  • vilka skolenheter du önskar
  • hur många andra som önskar de skolenheterna
  • var de som önskar skolenheterna bor
  • hur många platser det finns på de önskade skolenheterna 

www.goteborg.se/onskaskola kan du på tjänsten Skolkartan se vilka fyra eller fem skolenheter som ligger närmast.

Kan mitt barn få en skolplacering på andra sidan älven?

Ditt barn kan endast få en skolplacering på andra sidan älven om du aktivt önskar det. Det gäller även om ditt barn har en skolenhet på andra sidan älven som en av sina närområdesskolor.

Vad händer om det är fler som önskar en skolenhet än vad det finns platser?

Då gäller följande urvalskriterier:

  1. Eleven har äldre syskon på aktuell skolenhet i årskurs F-6 kommande läsår (syskonförtur)  
  2. Relativ närhet 
  3. Absolut närhet
  4. När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skolenhet ska det lottas mellan dessa elever. Detta kan till exempel vara aktuellt när två elever har samma bostadsadress.

Reglerna gäller inte de skolenheter som har olika typer av färdighetsprov, till exempel musik eller idrott.

Jag vill inte ha de skolenheterna som ligger i närområdet, hur gör jag?

Ditt barn har rätt till en plats på en av de fyra skolenheterna som ligger närmast hemmet för årskurs F-6 och en av de fem skolenheterna som ligger närmast hemmet för årskurs 7–9. Om du inte vill att ditt barn ska gå i någon av de skolenheterna kan du önska andra skolenheter. Du kan önska skolenheter var som helst i staden. Att du önskar skola betyder däremot inte att ditt barn kommer att få en plats på någon av skolenheterna du önskar.

Hur vet jag hur många elever skolenheterna tar in?

Hur många elever skolenheter kan ta emot varierar och det kan också ändras beroende på hur många som vill gå på respektive skolenhet. Därför kan vi inte svara på det. 

Finns det köer till skolenheterna?

Nej, det finns inga köer till Göteborgs Stads kommunala skolenheter. Det är Göteborgs Stads regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som gäller när förvaltningen beslutar var elever ska gå i skolan.

Vad innebär relativ närhet?

Relativ närhet är ett sätt att mäta vilken elev som har störst rätt till platsen. Relativ närhet innebär att om det är två elever som vill gå på samma skolenhet, men det bara finns en plats kvar så är det eleven som får längst förlängning av skolvägen till sin alternativa skolenhet jämfört med den önskade skolan som får platsen. Det behöver med andra ord inte vara den elev som bor närmast skolenheten som får platsen – utan den elev som förlorar mest på att inte få den. Att ha relativ närhet innebär att det blir en mer jämn fördelning mellan elever i staden hur långt de har till skolan, istället för att några får en skolenhet väldigt nära och andra betydligt längre bort. Avstånden mäts i skolväg, vilket framför allt innebär gång- och cykelväg. Relativ närhet kan också bidra till att elever som bor nära varandra i större utsträckning hålls samman.

Vad menar ni med skolväg? Hur mäter ni den?

I våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som gäller från 1 januari 2021 mäter vi alla avstånd i skolväg mellan barnets folkbokföringsadress och adressen till skolenheten. Skolvägen innebär framför allt gång- och cykelväg. Det kan också innebära gator med trottoar eller vanliga vägar om det saknas gång- och cykelvägar.

Vi mäter inga avstånd fågelvägen.

Vi mäter inte heller några avstånd i resväg, det vill säga hur lång tid det tar att till exempel resa med kollektivtrafiken.

Hur mäter ni avståndet till skolan om den har en tillfällig adress?

Om skolan för tillfället har en annan adress, till exempel för att skolan byggs ny eller byggs om, är det ändå den adress där skolan ska ligga när den är klar som räknas. Orsaken är att förvaltningen bedömer att eleven kommer att gå huvuddelen av sin tid i grundskola på den adress där skolan ska ligga.

Vi räknar endast avståndet till den tillfälliga adressen om den adressen är aktuell under flera år framöver. I årets skolplaceringar är det endast Gårdstensskolan tillfälliga adress vid Angeredsvinkeln som räknas på detta sätt.

Varför flyttas inte eleverna över automatiskt eller är garanterade en specifik skolenhet?

När en kommun bestämmer var elever ska gå i skolan så måste det göras på ett sätt som är sakligt, objektivt och inte diskriminerande. Samtidigt är det också viktigt att alla elever får en plats nära hemmet, det som kallas närhetsprincipen.

Skolinspektionen har tidigare bedömt att en kommun som hade ett antagningssystem som gick ut på att elever som gick på en kommunal skolenhet följde med sin klass till nästa skolenhet (ibland kallat skolspår) inte följde närhetsprincipen. I det fallet var det inte folkbokföringsadressen som styrde, utan att klassen fick hålla ihop oavsett var eleverna bodde. Det innebar att elever från exempelvis fristående skolenheter inte hade samma möjligheter att byta skolenhet och Skolinspektionen bedömde alltså att närhetsprincipen inte följdes. Överklagandenämnden har också i flera beslut bedömt att en kommun i första hand måste utgå från vårdnadshavarnas önskemål och att det är fel att placera elever utan att ge vårdnadshavarna möjlighet att önska skola först. 

Kan mitt barn och barnets klasskompisar hamna på flera olika skolenheter när vi ska byta?

Vilka skolplatser eleverna får beror på vilka skolenheter vårdnadshavarna önskar, var eleverna bor och hur många platser det finns på skolenheterna. Eftersom vi utgår ifrån var eleverna bor, och inte vilken skolenhet de går i nu, så kan elever hamna på olika skolenheter.

Vad innebär syskonförturen?

Syskonförtur innebär att om ditt barn har ett äldre syskon i årskurs F-6 på den önskade skolenheten kommande läsår, så får ditt barn förtur. Med syskon menar vi helsyskon och halvsyskon. Även bonussyskon som är folkbokförda på samma adress som ditt barn räknas.

Hur säkerställer ni att förra årets problem med skolplaceringarna inte händer igen?

Förra årets skolplaceringar gick inte som planerat – samma misstag får inte hända igen. Vårdnadshavare och elever ska känna sig trygga med hur vi hanterar arbetet med skolplaceringar och att det genomförs på ett begripligt sätt.

Efter förra året gjorde grundskoleförvaltningen en intern granskning av arbetet med skolplacering. Förvaltningen har efteråt vidtagit flera åtgärder. Vi har tagit fram nya regler för skolplacering för förskoleklass och grundskola för att stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och öka tydligheten över var eleverna kan få en skolplats. Vi har förändrat våra skolenheter så att det blir färre skolbyten för elever. Vi har bättre planering av antalet platser vid varje skolenhet med mera. Vi har också dialog med såväl vårdnadshavare som politiker för att lyssna på olika röster från alla delar av staden för att ständigt utveckla arbetet.

Det betyder däremot inte att vi kan säga på förhand i vilken skolenhet en elev kommer få en plats och inte heller att alla kommer kunna få en plats i skolenheten de helst vill ha. Alla kommer inte kunna vara nöjda, men elever och vårdnadshavare ska i förväg kunna veta vilka skolenheter som är aktuella.

Mitt barn har särskilda behov, vad gäller?

Du önskar skola på samma sätt som du hade gjort annars. När ni sedan får besked om vilken skolenhet ditt barn ska gå i kontaktar ni rektorn på skolan. I våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola finns inte särskilda skäl med som urvalskriterium.

Vad innebär det för skolplaceringarna att skolenheter som ligger på samma adress från och med nästa läsår slås ihop?

För den enskilda eleven som går på skolan innebär det en ökad förutsägbarhet då eleven får fortsätta sin skolgång på samma ”skola”. Samtidigt innebär det också att eleverna på dessa skolenheter får färre möjligheter att önska en annan skolenhet om de av olika anledningar vill byta.

Att en skola som tidigare bestod av till exempel två enheter (F-6 och 7-9) istället kommer att bli en F-9 skola innebär att eleverna i årskurs 6 på skolan kommer att flyttas upp till årskurs 7 automatiskt. De är därmed garanterade platser på skolenheten. Det innebär samtidigt att dessa skolor därmed blir helt eller delvis ”stängda” för andra elever som vill söka sig till skolan.

Hur planerar ni att öka antalet skolplatser i områden där det var brist på skolplatser förra året?

Generellt sett i staden har vi fler skolplatser än elever. Problemet är att dessa utbildningsplatser är ojämnt fördelade. Inom flera områden är det fler som önskar skolenheterna än vad det finns platser. Vi behöver arbeta med detta både på kort och lång sikt och vi måste kunna hantera situationer när fler önskar en skolenhet än vad det finns platser.

Ibland kan vi utöka antalet platser med paviljonger eller genom att omorganisera oss. Samtidigt begränsas detta av bland annat möjlighet att följa timplaner och ha tillgång till specialsalar, krav på ventilation och säkerhet och elevers rätt till friytor (skolgård). Vi kommer med andra ord inte kunna lösa detta fullt ut på kort sikt.

I områden där vi vet att det är brist på skolplatser ser vi över möjligheten till paviljonglösningar för höstterminen 2021. Det gäller exempelvis i Västra Göteborg, Majorna, Högsbo och i Biskopsgården. Det är dock inte klart ännu.

Om ansökan till förskoleklass och grundskola

Hur önskar jag skola?

Du kan önska med e-tjänst eller blankett på www.goteborg.se/onskaskola. Du kan önska mellan 15 januari och 15 februari. Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Vad händer om jag inte önskar var mitt barn ska gå i skolan?

Om du inte önskar skola får ditt barn en plats på en skolenhet inom max två kilometer för årskurs F-3, max fyra kilometer för årskurs 4-6 eller max sex kilometer för årskurs 7-9.

Om det finns flera skolenheter inom det avståndet har elever som börjar i årskurs F-6 rätt till en av de fyra skolenheter som ligger närmast, medan elever i årskurs 7-9 har rätt till en av de fem skolenheterna som ligger närmast. Avstånden mäts från barnets folkbokföringsadress till skolenhetens adress. Avstånden gäller skolvägen, inte fågelvägen.

Kan vi besöka skolenheterna innan vi önskar skola?

I vanliga fall brukar flera skolenheter ha öppet hus. På grund av covid-19 kan vi inte ha det i år.

Kan jag önska vilka kompisar mitt barn ska gå med?

Nej, det går bara att önska vilken eller vilka skolenheter du helst vill att ditt barn går i. Det går inte att önska vem eller vilka kompisar ditt barn ska gå med.

Vad händer om den andra vårdnadshavaren inte godkänner ansökan?

Om ditt barn har två vårdnadshavare och du önskar skola i e-tjänsten så kan du skriva in den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Då skickar vi e-post eller sms med informationen att vi har fått in en ansökan om skola och att personen måste godkänna den.

Om ett barn har två vårdnadshavare men bara den ena har signerat (godkänt) ansökan så är den tyvärr inte giltig.

Jag och/eller mitt barn har skyddade personuppgifter. Hur gör vi då för att önska skola?

Du kan önska skola med blankett istället för e-tjänst. Kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se så hjälper vi dig.

Vi är två vårdnadshavare som inte är överens, vad gäller då?

För att en ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavare godkänna den. Det är därför viktigt att ni är överens. Om ni inte kan enas kan ni vända er till Familjerättsbyrån för att få stöd.

Om ni inte kommer överens, och därmed inte kan önska skola, så är det viktigt att ni vet att barnet ändå har rätt till en av de fyra eller fem närmsta skolenheterna från hemmet.

Kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se för mer information.

Kan jag önska skolenheter i hela staden?

Ja. Att du önskar en eller flera skolenheter betyder däremot inte att du kommer att få en plats på skolenheten du önskar.

Kan jag följa min ansökan?

Om du önskar skola i e-tjänsten kan du logga in och följa din ansökan. Om du önskar skola med blankett kan du däremot inte följa din ansökan.

Har min ansökan kommit fram?

Om du önskar skola i e-tjänsten skickas en påminnelse till barnets andra vårdnadshavare (om det finns två) om att godkänna ansökan. När båda har godkänt/signerat ansökan får båda en bekräftelse. Du kan också logga in och se vilken status din ansökan har. Med andra ord om vi inväntar ett godkännande eller om den är inskickad.

Jag har skickat in mitt önskemål, men vill ändra i min ansökan. Hur gör jag?

Då är det en ny ansökan som gäller. Du kan önska skola till och med 15 februari. Ansökan måste vara komplett, det vill säga att barnets båda vårdnadshavare måste ha godkänt den (om barnet har två vårdnadshavare).

Efter ansökan till förskoleklass och grundskola

När får jag besked om var mitt barn har fått en skolplats?

I slutet på mars får du veta var ditt barn ska gå i skolan. Om du har önskat skola i e-tjänsten får du e-post och/eller sms och kan se beslutet om skolplacering i e-tjänsten. Om du har önskat skola med blankett eller om du inte har önskat skola alls får du beslutet med post.

Vad innebär det att en placering skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter?

Det handlar framför allt om att en skolenhet inte har plats för alla elever som vill gå där. Grundskoleförvaltningen avgör hur många platser en skolenhet har. Om vi placerar fler elever på en skolenhet än planerat kan det innebära att klassrummen inte räcker till, att det inte går att följa regler om brandskydd och ventilation, att skolan måste anställa fler pedagoger, att matsalen blir för trång eller att klasserna blir för stora. Det är dessa bedömningar grundskoleförvaltningen gör som kan innebära att en placering skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.   

Vad gör jag om jag inte är nöjd med skolplaceringen?

Om du har frågor om din skolplacering kan du kontakta grundskoleförvaltningen. Du kan också ansöka om ett skolbyte. Om du efter att ha varit i kontakt med förvaltningen anser att skolplaceringen är fel kan du överklaga beslutet. På beslutet står det hur du gör.

Frågor om förskoleklass

Kan barn börja förskoleklass ett år tidigare?

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare kan du ansöka om det på samma sätt som alla andra som önskar skola till förskoleklass. En femårings rätt till plats väger dock aldrig tyngre än en sexårings, utan sker i mån av plats. 

Mitt barn ska börja förskoleklass, men det finns inga skolenheter inom två kilometer. Vad gäller då?

Om det inte finns någon skolenhet inom två kilometer från barnets folkbokföringsadress har ditt barn rätt till en plats i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

Hur gör jag om mitt barn har en funktionsnedsättning?

Förskoleklassen är obligatorisk för alla. Det är viktigt att du vet att alla barn har rätt att gå i förskoleklass, oavsett behov av stöd. Grundsärskolan finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som ska gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Om du bedömer att ditt barn inte kan gå i en förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det kan till exempel innebära att ditt barn istället går ett extra år på förskola eller i pedagogisk omsorg.

Du kan få mer information om grundsärskola och uppskjuten skolplikt på www.goteborg.se/grundskola eller genom att kontakta grundskoleförvaltningen.

Kommunikationsmaterial om skolplacering 

Här kan du se grundskoleförvaltningens kommunikationsmaterial om skolplacering i förskoleklass och grundskola för läsår 2021/2022 och möjligheten att önska skola. Broschyrerna skickas hem till vårdnadshavarna. Affischer och informationsmaterial skickas till alla kommunala och fristående förskolor. Det finns också lokala informationsblad för elever som ska byta skolenhet. Dessa är lokalt anpassade och finns inte med här utan skickas ut av elevens nuvarande skolenhet.

Film: Att få en skolplats i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad


Klicka här för att se en textversion av filmen. 

Kommunikation förskoleklass 

Broschyr (skickas hem till vårdnadshavarna)

Affisch på svenska (skickas till alla kommunala och fristående förskolor)

Affisch på olika språk  (skickas till alla kommunala och fristående förskolor)

Informationsblad på svenska  (skickas till alla kommunala och fristående förskolor)

Informationsbladen på kortare och lättare svenska  (skickas till alla kommunala och fristående förskolor)

Informationsblad på engelska 

Informationsblad på arabiska

Informationsblad på somaliska

Informationsblad på persiska

Informationsblad på turkiska

Informationsblad på tigrinja

Informationsblad på pashto

Informationsblad på sorani

Informationsblad på dari

Informationsblad på bosniska/kroatiska/serbiska

Informationsblad på finska

Informationsblad på vietnamesiska

Informationsblad på rumänska 

Kommunikation ny skolenhet

Broschyr till elever som ska börja i årskurs 3-6 (skickas hem till vårdnadshavarna)

Broschyr till elever som ska börja i årskurs 7 (skickas hem till vårdnadshavarna)

Om du har ett barn som behöver byta skolenhet nästa läsår för att fortsätta sin skolgång i grundskolan ska du ha fått information från skolenheten barnet går i nu.